„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Kviečiame pedagogus rengti kvalifikacijos tobulinimo programas:

 • ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo pedagogams;
 • mokytojams, dirbantiems profesinio ugdymo ir neformalaus ugdymo srityse;
 • mokytojams, dirbantiems specialaus ugdymo srityse;
 • švietimo įstagų vadovams.

Kvalifikacijos tobulinimo programų apimtis - 6 - 40 ak. val.

Prengtos kvalifikacijos tobulinimo programos bus įtrauktos į planus ir vykdomos VDU Švietimo studijų centre.

Reikalavimai kvalifikacijos tobulinimo programoms:

Kvalifikacijos tobulinimo programos rengiamos pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. ISAK-2275 patvirtintą „Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo programų akreditavimo tvarkos aprašą“.

 

Dokumentai, kurie padės kompetentingai parengti kvalifikacijos tobulinimo programą

 

Programas siųsti el. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Išsamesnė informacija: tel. (8 37) 327 875, el. paštas Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Atliekančius profesinės veiklos tyrimus pedagogus, jų komandas ir švietimo įstaigų bendruomenes ŠSC darbuotojai konsultuoja padėdami:

 
 • Suprojektuoti veiklos tyrimo organizavimo eigą;
 • Analizuoti ir apibendrinti duomenis;
 • Projektuoti pedagogines naujoves ir planuoti jų įgyvendinimą;
 • Parengti veiklos tyrimo rezultatų prezentaciją.
 
Konsultacijų grafikas derinamas individualiai.
Konsultacijos yra mokamos.
 
Registruotis elektroniniu paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Švietimo studijų centro darbuotojai vykdo tyrimus, skirtus mokymo/si procesų veiksmingumo užtikrinimui. Tyrimai atliekami remiantis profesinės veiklos tyrimo organizacine struktūra: užfiksuojama esama probleminė situacija, jai keisti kuriama ir diegiama nauja priemonių sistema, fiksuojama pakitusi situacija.

 
Siekiant išryškinti veiksmingumą, gali būti analizuojami šie tyrimo objektai:
 • Mokymosi mokytis kompetencijos plėtotė;
 • Mokytojų tyriminės kompetencijos plėtotė;
 • Komandinio darbo produktyvumas.

 

Švietimo studijų centras teikia šias paslaugas:
 

 

Naujausių edukacinės patirties banko šaltinių sąrašą galite rasti čia

 

Taip pat kviečiame naudotis ir Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekos paslaugomis

PEDAGOGIKA

Pedagogikos studijų programa skirta parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius dirbti švietimo institucijose pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas bei savo veikloje taikyti šiuolaikines mokymo ir mokymosi teorijas, sistemas ir technologijas planuojant, vykdant bei vertinant ugdymo(si) procesą nuolatinio tobulėjimo bei kaitos kontekste. Ši programa organizuojama remiantis Pedagogų rengimo reglamento (2010-01-08, įsak. Nr. V-54; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-  827   redakcija) nuostata, kad pedagoginės studijos – tai laipsnio nesuteikianti studijų programa, skirta mokytojo kvalifikacijai įgyti. Baigus šias studijas, įgyjama pedagogo profesinė kvalifikacija ir suteikiama teisė dirbti bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose, profesinėse mokyklose ar kolegijose.
 

Baigę laipsnio nesuteikiančių studijų programą Pedagogika, absolventai gebės:

 • Projektuoti ugdymo turinį.
 • Planuoti mokymo ir mokymosi procesą.
 • Realizuoti dalyko/modulio mokymosi procesą, tikslingai panaudojant mokymo metodus ir priemones.
 • Mokymo procese panaudoti informacines technologijas.
 • Atlikti mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą bei teikti grįžtamąjį ryšį ir atlikti veiklos refleksiją.
 • Įvertinti pedagoginio darbo specifiškumą ir identifikuoti savo mokymosi poreikius bei tobulinti veiklą.
 • Identifikuoti ir empatiškai vertinti mokinių vystymąsi ir pažintines galias, psichologinius ir emocinius poreikius.
 • Surinkti, analizuoti ir kritiškai vertinti profesinę informaciją bei pateikti ją reikiama forma.
 • Bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Programos turinys

Dalyko pavadinimas

Modulio kodas

Kreditai (ECTS)

Psichopedagogika

EDU5071

5

Dalyko/modulio turinio metodinis modeliavimas

EDU5072

5

Technologijos švietime

EDU5073

5

Ugdymo organizavimas ir vadyba

EDU5074

5

Ugdymo kokybės planavimas ir vertinimas

EDU5075

5

Profesinės veiklos tyrimas ir karjeros planavimas

EDU5076

2

Pedagoginė praktika I

EDU5070

15

Pedagoginė praktika II

EDU5078

15

Baigiamasis projektas

EDU5077

3

                 Viso

        60

Programa atnaujinta 2012.09.01

 

Kontaktai

S. Daukanto g. 28 - 204
44246 LT-Kaunas/Lietuva
Tel. 327875
El. paštas: ssc@smf.vdu.lt