„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

 

1997 m. iš atkurto Vytauto Didžiojo universiteto Pedagogikos centro susikūrė savarankiškas vienetas - Švietimo studijų centras. Šio centro iniciatyva Lietuvoje pradėtos andragogikos studijos.
 
Švietimo studijų centras, būdamas humanitarinio profilio universiteto padalinys, siekia tenkinti besikeičiančios visuomenės poreikius, skatinti perspektyvių ugdymo naujovių sklaidą, grįstą demokratijos ir atviros visuomenės vertybėmis. ŠSC paskirtis - mokslo lygmenyje tirti Lietuvos švietimo sistemos vyksmą ir jos vietą Europos šalių kontekste; jungiant teoriją ir praktiką, išskirti ir plėtoti perspektyviausias švietimo kaitos kryptis, padėti dirbantiems švietime įgyti reikšmingiausius mokėjimus. Centras yra atviras progresyviai edukacinei patirčiai, Lietuvos ir užsienio mokslininkų nuomonėms, moderniųjų technologijų naudojimui, čia siekiama teikti tokias paslaugas, kurios atlieptų viziją - nuolatinio mokymosi plėtotę.
 
2011 m. įsigaliojus naujai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo redakcijai (Žin., 2011, Nr. 38-1804), pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas gali įgyvendinti švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka akredituotos kvalifikacijos tobulinimio įstaigos (23 straipsnio 5 punktas).
Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centras yra akredituotas penkeriems metams. Akreditacijos pažymėjimas AP Nr.071 išduotas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2015-04-10 įsakymu Nr. V-335.
 
Centro įkūrėjai - prof. Vytautas Černius ir prof. habil. dr. Margarita Teresevičienė.
Centro vadovė - doc. dr. Giedra-Marija Linkaitytė.
 
Švietimo studijų centre taip pat dirba:
mokslo darbuotoja dr. Asta Lapėnienė
lektorė dr. Lineta Žilinskaitė
lektorė PhD Algė Šuliakaitė
asistentas Virginijus Raščius
administratorė Vaida Lukšienė
 
 

 

Kontaktai

S. Daukanto g. 28 - 204
44246 LT-Kaunas/Lietuva
Tel. 327875
El. paštas: ssc@smf.vdu.lt