„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Pratarmė

Jūsų rankose leidinys, kurio paskirtis - pasidalinti lūkesčiais, atradimais, idėjomis ir patirtimi, kurią sukaupė Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro andragogai.

Už tai, kad "Andragogikos skaitiniai" galėjo išvysti šviesą, esame dėkingi diskusijoms, vykusioms mūsų įstaigoje, kurias skatino ir palaikė bendra Lietuvos suaugusiųjų švietėjų ir mokslininkų iniciatyva bei atsiradusi idėjų mainų ir bendradarbiavimo galimybė tarptautiniuose projektuose. Prie novatoriškų idėjų sklaidos svariai prisidėjo SOCRATES Grundtvig 1 projektas "Suaugusiųjų švietėjo kvalifikacijos žinių visuomenėje" (ADU-EDU), kurio lėšomis ir buvo išleista ši knyga.

Leidinyje pristatome Vytauto Didžiojo universiteto Edukologijos katedros ir Švietimo studijų centro darbuotojų patirtį, apibendrintą straipsnių rinkinyje, kurį vienija bendra mokymosi visą gyvenimą kultūros kūrimo ir skleidimo idėja.

Viliamės, kad knygoje pateiktos įžvalgos buvo prasmingos suaugusiųjų švietėjams praktikams, įvairių pakopų andragogikos specialybės studentams bei visiems Lietuvos žmonėms, kuriems nesvetimas nuolatinio tobulėjimo siekis, naujovių troškimas, noras keistis patiems ir inicijuoti kaitą visuomenėje.

Leidinį "Andragogikos skaitiniai" sudaro trys dalys. Pirmojoje dalyje pateikiami svarstymai apie andragoginės veiklos kontekstą ir perspektyvą, analizuojami filosofiniai švietimo pagrindai, leidžiantys apibrėžti galimą suaugusiųjų švietimo praktikos lauką ir numatyti jo plėtros alternatyvas. Šioje dalyje taip pat bandoma atskleisti suaugusiųjų švietėjo vaidmenį mokymosi visą gyvenimą kontekste bei modeliuoti andragogo veiklų sistemą.

Antroji knygos dalis skiriama mokymosi kultūros kaitai, įvardijamai kaip perėjimas nuo tradicinio mokymo atvirojo mokymosi link, kai prioritetas atitenka jau ne mokymo, o mokymosi procesui, ir yra vertinamas besimokančiojo individualumas bei unikalumas. Šioje dalyje turėsite galimybę susipažinti su mokymo-mokymosi paradigmų modeliu bei trimis atvirojo mokymosi dimensijomis. Suaugusio besimokančiojo vaidmens ypatumams mokymosi procese apibūdinti pristatomas savivada pagrįsto mokymosi modelis ir R.Sternbergo mentalinės savivados teorija, leidžianti išskirti ir sisteminti individualius besimokančiųjų skirtumus, andragogams siūlomos šios teorijos taikymo praktinėje veikloje perspektyvos. Straipsnių teorinė dalis iliustruojama ir pagrindžiama atliktais empiriniais tyrimais.

Trečiojoje leidinio dalyje analizuojama mokymosi visą gyvenimą konteksto įtaka pedagoginės praktikos kaitai. Kadangi mokymasis tampa visą gyvenimą trunkančiu procesu, pedagogai taip pat susiduria su iššūkiu - sukurti tokį mokymosi procesą, kuris laiduotų moksleiviui tolesnę mokymosi visą gyvenimą perspektyvą. Šioje plotmėje pristatomos pedagoginės veiklos reformavimo galimybės - ugdymo pamatų praktiniai tyrimai bei pedagoginės veiklos planavimo konteksto modelis ir pagrindiniai principai. Kaip pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo perspektyva siūlomas didaktinio proceso, kuriančio sąlygas individualiam vystymuisi, stebėsenos modeliavimas.

Jei leidinys paskatins skaitytojus pasidalinti turimomis įžvalgomis, subrandinti naują idėją, patirti tyrimo džiaugsmą ir puoselėti iš mokymosi visą gyvenimą grūdo besistiebiantį gležną naujos švietėjiškos kultūros daigelį, laikysime, kad mūsų tikslas yra pasiektas.

Leidinio sudarytojai