„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Įvadas

Lietuva, įsijungdama į ES plėtros procesus, atsivėrė šiuolaikiniam pasauliui ir sukūrė universitetų mokslininkams bendradarbiavimo ir bendravimo prielaidas. Viena iš jų - dalyvavimas bendruose projektuose. Šiame leidinyje apibendrinama Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo studijų centro mokslininkų patirtis, įgyta dalyvaujant Socrates/ Grundtvig projekte "Suaugusiųjų švietėjo kvalifikacijos žinių visuomenėje" (ADU-EDU).

Paraiška projektui buvo teikiama siekiant inicijuoti naujų narių integraciją į ES struktūras. Todėl trys projekto partnerių organizacijos tuo metu atstovavo ES šalims kandidatėms - Lietuvai, Latvijai, Maltai, o trys - ES tikrosioms narėms - Danijai, Švedijai, Prancūzijai. Viena iš partnerių - Norvegija buvo neutrali. Ji buvo pasirinkta kaip didelę projektinės veiklos kontekste patirtį turinti organizacija. Rengiant projektą buvo išsamiai aptarta jo idėja ir nuspręsta, kad siekiant plėtoti suaugusiųjų švietimą ir tęstinį mokymąsi visą gyvenimą trunkančio mokymosi ir žinių visuomenės kontekste, ypač svarbia tampa suaugusiųjų švietėjo profesija. Mokymosi visą gyvenimą kontekstas buvo suprantamas (Hamburgo konferencija) kaip mokymosi prioritetas, besikuriantis ant keturių pamatų: mokymosi žinoti, mokymosi veikti, mokymosi būti ir mokymosi gyventi drauge. Žinių visuomenės kontekste numatytas svarbiausias projekto tikslas - žiniomis grįsta suaugusiųjų švietėjo veikla, kuri įmanoma, kai įvairių šalių atstovai kartu kuria ir panaudoja jau turimas žinias, sukuria žinių judėjimo ir jomis apsikeitimo erdvę, kurioje informacinės technologijos plačiai naudojamos žinioms koduoti ir perduoti.

Buvo nuspręsta, kad diskusijos dėl nuolatinio mokymosi idėjų sklaidos bei suaugusiųjų švietėjo kvalifikacijų modelio prisidės prie bendros Europinės erdvės kūrimo. Šioje bendroje erdvėje galės vykti diskusija apie suaugusiųjų švietėjų profesinį rengimą, kvalifikacijos tobulinimą bei sertifikavimą ir nacionalinių suaugusiųjų švietėjų rengimo programų akreditaciją tarptautiniame lygmenyje.

Projekto realizacijos metu šalyse kandidatėse įvyko žymūs kultūriniai, socialiniai ir politiniai pokyčiai. Lietuvoje sukurta mokymosi visą gyvenimą strategija, vyksta diskusija apie jos tobulinimą. Į šią diskusiją įsijungė ir ADU-EDU projekto dalyviai, kurie inicijavo skirtingų socialinių partnerių susitikimą ir pasidalijimą patirtimi. Projekte rengiama medžiaga buvo panaudota analizuojant Lietuvos suaugusiųjų švietimo kontekstą tyrimuose. Sukaupta patirtis buvo apibendrinta tarptautinėse konferencijose.

Projekto dalyvių (A.Valiuškevičiūtės, G.Linkaitytės, L.Žilinskaitės, D.Lukšytės) sukaupta patirtis apibendrinama siekiant praplėsti suaugusiųjų švietėjų, besirūpinančių šios profesijos statusu Lietuvoje, skaičių ir pakviesti juos bendram darbui.

Leidiniai anglų kalba