„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

PEDAGOGIKA

Pedagogikos studijų programa skirta parengti kvalifikuotus specialistus, gebančius dirbti švietimo institucijose pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo programas bei savo veikloje taikyti šiuolaikines mokymo ir mokymosi teorijas, sistemas ir technologijas planuojant, vykdant bei vertinant ugdymo(si) procesą nuolatinio tobulėjimo bei kaitos kontekste. Ši programa organizuojama remiantis Pedagogų rengimo reglamento (2010-01-08, įsak. Nr. V-54; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. V-  827   redakcija) nuostata, kad pedagoginės studijos – tai laipsnio nesuteikianti studijų programa, skirta mokytojo kvalifikacijai įgyti. Baigus šias studijas, įgyjama pedagogo profesinė kvalifikacija ir suteikiama teisė dirbti bendrojo lavinimo mokyklose, gimnazijose, profesinėse mokyklose ar kolegijose.
 

Baigę laipsnio nesuteikiančių studijų programą Pedagogika, absolventai gebės:

  • Projektuoti ugdymo turinį.
  • Planuoti mokymo ir mokymosi procesą.
  • Realizuoti dalyko/modulio mokymosi procesą, tikslingai panaudojant mokymo metodus ir priemones.
  • Mokymo procese panaudoti informacines technologijas.
  • Atlikti mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimą bei teikti grįžtamąjį ryšį ir atlikti veiklos refleksiją.
  • Įvertinti pedagoginio darbo specifiškumą ir identifikuoti savo mokymosi poreikius bei tobulinti veiklą.
  • Identifikuoti ir empatiškai vertinti mokinių vystymąsi ir pažintines galias, psichologinius ir emocinius poreikius.
  • Surinkti, analizuoti ir kritiškai vertinti profesinę informaciją bei pateikti ją reikiama forma.
  • Bendradarbiauti ir dirbti komandoje.

Programos turinys

Dalyko pavadinimas

Modulio kodas

Kreditai (ECTS)

Psichopedagogika

EDU5071

5

Dalyko/modulio turinio metodinis modeliavimas

EDU5072

5

Technologijos švietime

EDU5073

5

Ugdymo organizavimas ir vadyba

EDU5074

5

Ugdymo kokybės planavimas ir vertinimas

EDU5075

5

Profesinės veiklos tyrimas ir karjeros planavimas

EDU5076

2

Pedagoginė praktika I

EDU5070

15

Pedagoginė praktika II

EDU5078

15

Baigiamasis projektas

EDU5077

3

                 Viso

        60

Programa atnaujinta 2012.09.01