„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Koordinuoja - Giedra Linkaitytė

Leonardo da Vinci 2 programos dviejų metų trukmės projektas (1998-2001)

Švietimo sistema yra labai konservatyvi, todėl jauni mokytojai ne visada gali reaguoti į socialinės aplinkos pokyčius ir planuoti pokyčius savo darbo vietoje. Šio projekto tikslas:

  • Padėti jaunam mokytojui rasti savo vietą švietimo rinkoje;
  • Pagerinti žmogiškųjų resursų naudojimą švietimo sistemos vystymui;
  • Pateikti IT tinklams svarbią ir reikšmingą turinį/ informaciją;
  • Kartu su partneriais sukaupti bendrą distancinio mokymo teikimo patirtį;
  • Remti mokytojų švietimo centrus;
  • Suvienyti ministeriją-universitetą-mokytojų švietimo centrus- mokyklą ir pagerinti mokymosi resursų teikimą;
  • Padėti jaunam mokytojui įsijungti į mokymosi visą gyvenimą procesą.

Projekto rezultatai:

  • Šis projektas padės užmegzti tarpusavio ryšius tarp institucijų, palaikančių švietimo pokyčius. Projekto įgyvendinimas turės tiesioginės įtakos mokytojų kvalifikacijos gerinimo sistemos decentralizavimui: sustiprės nutolusių nuo kultūrinių ir politinių centrų regioninių švietimo institucijų svarba (jie turės distancinio mokymo kursas, kvalifikuotą tjutorių komandą ir ryšius su savo šalies ir užsienio šalių partneriais);
  • Projekto rezultatai (distancinio mokymo kursas, tjutorių komanda) periodiškai rems mokytojų mokymosi procesą;
  • Projekto rezultatai gali pasitarnauti kaip turinio ir žmogiškųjų resursų papildymas jau esančiai techninei bazei.

Projekto pasėkoje sukurtas distancinio mokymo kursas.

Koordinuoja - Audronė Valiuškevičiūtė

2 metų trukmės projektas

Projekto tikslas - sukurti tarptautinį Baltijos ir Šiaurės šalių organizacijų tinklą - BOLDIC. Šio tinklo misija - įtakoti tarptautinius „gerosios praktikos" pavyzdžių mainus ir išsaugoti unikalią šiaurietišką pedagoginę tradiciją atvirojo ir distancinio mokymosi srityje. Projekte suplanuoti du tarpusavyje susiję procesai - tinklų kūrimas ir patirties mainai.

Užduotys projekte:

  • Organizuoti paramos vienetą, t.y. kartu su KKA koordinuoti darbą grupėse ir tarp grupių bei palaikyti monitoringo procesą;
  • Dalyvauti kitų darbo grupių veikloje:
  • analizuoti pedagogines atviro distancinio mokymo tradicijas Lietuvoje;
  • dalyvauti patirties mainų metodologijos kūrimo darbo grupėje;
  • įvertinti ir skleisti atviro ir distancinio mokymo patirtį ir žinias;
  • ryškinti atviro ir distancinio mokymo BOLDIC tradicijoje problemas;
  • dalyvauti sklaidos veiklose.

Projekto svetainė: http://www.boldic.net/

Projekto rezultatas: straipsnis "The Methodology for Learning by Exchanging Experience in the BOLDIC Network"

Socrates/ Grundtvig 2 programos dviejų metų trukmės projektas (2003-2005)

Koordinuoja - Giedra Linkaitytė

Projekto tikslas - apibrėžti efektyviausius portfolio metodo taikymo būdus: panaudojant jį kaupiamajam kompetencijų vertinimui, mokymo proceso monitoringui, savarankiško darbo motyvacijai.

Šiame projekte siekiama užtikrinti, kad integruotos Europos šalyse taikomi mokymosi vertinimo būdai leistų aiškiai apibūdinti žinias, įgūdžius bei kvalifikacijas. Tai numatoma analizuoti ir derinti naudojant portfolio vertinimo metodą (būdą) ir įvertinant kiekvienos šalies kultūrinį kontekstą. Įtraukiami suaugusiųjų švietėjai, dirbantys neformalaus švietimo srityje ir taikantys įvairios mokymosi veiklos monitoringo metodus. Projekto eigoje nuosekliai ryškinimai efektyviausi portfelio vertinimo elementai, patikrinti įvairiose socialiniuose ir kultūriniuose kontekstuose bus apibendrinti ir taps visų projekto dalyvių kolektyvinės veiklos produktu, kuris bus pateikiamas website ir CD forma.

Projekto svetainė: http://www.aaenfe.org/

Projekto koordinatoriai – Giedra Linkaitytė, Ramūnas Kuncaitis

Dviejų metų trukmės projektas (2001-2004)

Projekto tikslas – padėti šio projekto tikslinės grupės nariams (etninių mažumų atstovams, stojantiesiems į universitetus iš kitų šalių, pabėgėliams, siekiantiems politinio prieglobsčio ir kt.) įvairių integracijos priemonių, orientavimo ir parengiamųjų kursų pagalba įstoti į aukštąsias mokyklas.

Uždaviniai: šiame projekte dalyvaujančios institucijos nusprendė, jog būtina koordinuoti ir gerinti jų teikiamų programų efektyvumą, sukuriant bendras rekomendacijas (mokymo programos gaires) parengiamųjų aukštojo mokslo kursų programoms, skirtoms tikslinei grupei. Rengiant rekomendacijas projekte siekiama paskatinti Europos institucijas pertvarkyti/ pagerinti jau esamas parengiamąsias programas pagal sukurtas rekomendacijas bei tuo pačiu parengti nurodymus toms institucijoms, kurios norėtų šias programas adaptuoti.