„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Švietimo studijų centras dalyvauja tarptautiniame projekte FORWARDThe way to Lisbon (2009 m. kovo mėn. – 2010 m. vasario mėn.). Projektas vykdomas Mokymosi visą gyvenimą programos 2007-2013 rėmuose (Key Activity 1). Projekte numatyta atlikti nacionalinių Mokymosi visą gyvenimą strategijų Europos šalių kontekste analizę bei pateikti rekomendacijas/ gaires šių strategijų tobulinimui siekiant įgyvendinti Lisabonos strategijoje keliamus tikslus. Ypatingas dėmesys projekte skiriamas suaugusiųjų dalyvavimui mokymosi visą gyvenimą procese.

Projekte dalyvauja: Italija, Prancūzija, Ispanija, Vokietija, Anglija, Lenkija, Lietuva, Norvegija.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti šiuo adresu: http://www.forward.tn.it/