„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Švietimo studijų centre Edukologijos krypties (specializacija - andragogika) magistro darbus apgynė:

2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000

Metai

Pavardė, vardas

Tema

Vadovas

2006

Čekienė Elena

Valstybinės kalbos mokymosi ypatumai rusakalbėje aplinkoje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Greičiutė Roma

Neformalus suaugusių švietimas Kaišiadoryse: poreikiai, galimybės ir kliūtys

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Lingevičienė Ilona

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų profesinis tobulėjimas nuolatinio mokymosi kontekste

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Marcelionytė Rita

Suaugusiųjų mokymas/is Lietuvos skautijos veikloje

doc.dr. A.Valiuškevičiūtė

2006

Petrauskienė Ijola

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros kryptys Kauno rajone

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Ragelienė Danutė

Bibliotekos švietėjiška veikla mokymosi visą gyvenimą kontekste

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Stanaitis Linas

Ugdytojo ekologinio sąmoningumo įtaka bendruomenės ugdymui

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Juraškienė Milena

Suaugusiųjų formaliosios studijos: poreikiai, prieinamumas

doc.dr. G.Gedvilienė

 

2005

Kiliotaitienė Rasa

Suaugusiųjų socialinių gebėjimų tobulinimas mokantis grupėse

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

 

2005

Slaninienė Dalia

Refleksyvus suaugusiųjų mokymasis taikant kūrybinį de Bono šešių kepurėlių mąstymo metodą

dr. A.Valiuškevičiūtė

2005

Šadreikaitė Aušra Ūla

Suaugusiųjų mokymosi perspektyvos dalyvaujant mėgėjų chore

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Žilinskienė Irma

Profesinės veiklos atnaujinimo perspektyvos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Račkauskienė Vilma

Besimokančiųjų anglų kalbos dalyko gebėjimai standartizavimo požiūriu

doc.dr. N.Mačianskienė

2005

Sabaliauskienė Živilė

Suaugusiųjų mokymosi prieinamumas Jurbarko rajone

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Adomaitytė Nelda Aušrelė

Pedagogo kompetencijos ir jų raiška švietimo organizacijose ugdančiose globos namų auklėtinius

doc.dr. N.Večkienė

2004

Budrikienė Vilma

Mokymosi sąlygų kūrimas tėvams ir pedagogams ugdantiems ikimokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaiką

doc.dr. G.Linkaitytė

2004

Buivytė Skaistė

Mokymo programos vertinimas neformaliojo švietimo institucijoje

doc.dr. G.Linkaitytė

2004

Danauskienė Inga Erika

Komandinio darbo perspektyvų kūrimas ikimokyklinėje įstaigoje integruojančioje  specialiųjų poreikių vaikus

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2004

Didzinskienė Danutė

Bedarbių  rengimasis profesinės karjeros planavimui

doc.dr. N.Večkienė

2004

Leskauskaitė Asta

Anglų kalbos mokymosi strategijų naudojimo įtaka suaugusiųjų mokymosi efektyvumui

doc.dr. G.Linkaitytė

2004

Mikalajūnienė Jolanta

Mokyklos pasirengimas socioedukaciniam darbui su šeima

doc.dr. N.Večkienė

2004

Petkevičienė Birutė

Profesinės karjeros prielaidos pedagogams, tobulinantiems kvalifikaciją

doc.dr. G.Linkaitytė

2004

Rinkūnienė Edita

Darbuotojų karjeros perspektyvos organizacijoje

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2004

Stankutė Birutė

Organizacijos, teikiančios stacionarias socialines paslaugas, kaitos modeliavimas

doc.dr. N.Večkienė

2004

Ubartaitė Vingienė Dalina

Kritinio mąstymo ugdymo prielaidos ir galimybės formaliajame suaugusiųjų švietime

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Vasiliauskienė Rita

Botanikos sodo edukacinės veiklos perspektyvos

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Vizgaitis Gintautas

Informacinio raštingumo įgūdžių ugdymo vaidmuo reintegracijai į darbo rinką

doc.dr. G.Linkaitytė

2004

Žemonienė Dalia

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos organizacijos kultūros modeliavimas

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2003

Bendaravičiūtė Genutė

Specifiniai kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir jų tenkinimo galimybės švietimo organizacijose, dirbančiose su integruotais specialiųjų poreikių vaikais

dr.L.Sajienė

2003

Bulavienė Bernadeta

Aplinkybių įtaka pedagogų bendradarbiavimui grupėje

doc.habil.dr. M.Teresevičienė

2003

Černeckienė Janutė

Suaugusiųjų gebėjimo dirbti mažose grupėse ugdymas

dr.G.Gedvilienė

2003

Didjurgienė Sigita

Mokymasis - daugiavaikių moterų visuomeninio statuso keitimo būdas

doc.habil.dr. M.Teresevičienė

2003

Gomolickaitė-Grudzinskaitė Lidija

Bibliotekos vaidmuo kuriant suaugusiųjų mokymosi galimybes

dr.I.Žemaitaitytė

2003

Laucevičienė Lili

Dramos mokytojo profesinės kompetencijos: samprata ir įgijimo galimybės

doc.dr.G.Linkaitytė

2003

Ožekauskienė Jurgita

Ikimokyklinės įstaigos personalo tobulinimo įtaka bendruomenės kūrimui

doc.habil.dr. M.Teresevičienė

2003

Palevičienė Valentina

Mokytojo veiklos kaita švietimo reformos kontekste

 

2003

Petkevičiūtė Raimonda

Besimokančių suaugusiųjų mokymosi centre požiūris į karjerą

dr.G.Gedvilienė

2003

Turovaitė Kairienė Jolita

Neformalaus mokymo turinys moterų NVO

dr.I.Žemaitaitytė

2003

Vizmanaitė Danutė

Pedagogų perkvalifikavimo poreikiai ir galimybės trakų rajone

dr.A.Valiuškevičiūtė

2003

Mecajeva Liudmila

Lyčių lygiateisiškumo problemos sprendimo galimybės šiuolaikinės moters gyvenime nuolatinio mokymosi aspektu

doc.habil.dr. M.Teresevičienė

2003

Jazerskienė Rasa

Kūrybiškumo raiškos galimybės švietimo organizacijoje

dr.A.Valiuškevičiūtė

2002

Butkevičienė Liudmila

Žmogiškųjų poreikių vaidmuo bendruomenių kūrimosi procese

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Daukšytė Jovita

Socialinių įgūdžių lavinimo praktika

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Leistrumienė Sigita

Projektų metodo įtaka ikimokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos kėlimui

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Malinauskienė Daiva

Suaugusiųjų motyvacija mokytis užsienio kalbų neformaliojo švietimo institucijoje

doc.habil.dr. M.Teresevičienė

2001

Apanavičienė Meilė

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tenkinimo mokykloje perspektyvos

doc.dr.G.Linkaitytė

2001

Bakutis Alvydas

Skirtingų dalykų mokytojų nuostatų į sveiką gyvenseną ypatumai

dr.E.Puišienė

2001

Bujanauskas Vytas

Švietimo įtaka pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybei globos namuose

doc.dr.G.Linkaitytė

2001

Gelžinienė Jolanta

Pedagogų profesinės kvalifikacijos tobulinimąsi įtakojantys veiksniai

doc.dr.G.Linkaitytė

2001

Jurkevičius Gintaras

Nuoseklaus ir modulinio mokymo integracija, rengiant suaugusiuosius brandos egzaminams suaugusiųjų mokymosi centruose

dr.E.Normantas

2001

Kudarienė Loreta

Šeimos, turinčios žmogų su regėjimo negalia, ypatumai

dr.D.Kuzmickaitė

2001

Kuncaitienė Albina

Pedagogų profesinės kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tenkinimas mokytojų švietimo centruose

doc.dr.G.Linkaitytė

2001

Pranka Irmantas

Besimokančios organizacijos kūrimasis paslaugas teikiančiose organizacijose

doc.dr.G.Linkaitytė

2001

Šimukauskienė Dalė

Vienatvės problemų sprendimas Prienų senelių globos namuose

doc.dr.N.Večkienė

2001

Vilimienė Romualda

Teigiamo savęs vertinimo ugdymas suaugusiųjų auditorijoje

doc.dr.M.Teresevičienė

2001

Lazauskas Vitas

Proto negalės jaunuolių gebėjimų orientuotis laike ir erdvėje ypatumai

dr.V.Rimkevičienė

2000

Andrulevičienė Lina

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo išteklių paieška Alytaus rajone

doc.dr.G.Linkaitytė

2000

Bigaila Vytautas

Užribio lietuvių mokyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ypatumai

doc.dr.M.Teresevičienė

2000

Juozapavičiūtė Vilma

Distancinis mokymas(is) - kaip savarankiško pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo galimybė

doc.dr.G.Linkaitytė

2000

Kimso Natalja

Besimokančios organizacijos kūrimasis suaugusiųjų mokymo centre

dr.E.Normantas

2000

Koncevičienė Roma

Suaugusiųjų mokymo centrų veiklos efektyvumas, rengiant žmogų darbo rinkai

doc.dr.G.Linkaitytė

2000

Lengvinienė Silva

Didžiųjų miestų darbo rinkos mokymo centrų veiklos efektyvumo analizė

doc.dr.N.Večkienė

2000

Nesterovienė Aušra

Ekologinio švietimo įtaka aplinkosauginių problemų sprendimams (Kėdainių raj. ir Torūnės vaivadijos (Lenkija) pavyzdžiu)

doc.dr.M.Teresevičienė

2000

Pilipavičienė Rimutė

Studijų kaimelis. Kaimiškosios bendruomenės gyvenimo kokybės idėja. Profesiologinis aspektas

prof.habil.dr.R.Laužackas

2000

Sabaliauskienė Irena

Jaunimo politikos regione kūrimas kaip suaugusiųjų mokymosi integruotis į demokratinę visuomenę galimybė

doc.dr.G.Linkaitytė

2000

Skorupskienė Virginija

Montesorinės ugdymo teorijos galimybės gerinant mokytojų profesinės veiklos efektyvumą

prof.habil.dr.K.Pukelis

2000

Stommienė Virginija

Žmonių su fizine negalia integravimo į nuolatinio ugdymosi procesą ypatumai

dr.A.Valantinas

2000

Bugerytė Aurelija

Demokratinio moterų švietimo padėtis kaune

dr.P.Kuprys

2000

Domarkienė Daliuta

Mokytojų profesinės kompetencijos ugdymo DM būdu poreikiai ir galimybės

doc.dr.G.Linkaitytė

2000

Jankauskienė Daiva

Mokytojų švietimo centrai kaip nuolatinio mokymosi prielaida

doc.dr.G.Linkaitytė

2000

Krinickienė Irena

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas taikant informacines technologijas

doc.dr.A.Balčytienė

2000

Kriukienė Skaidra

Edukologiniai - vadybiniai mokyklos savivaldos pagrindai

doc.dr.G.Linkaitytė

2000

Lukošūnienė Vilija

Tarptautinio bendradarbiavimo poveikis suaugusiųjų švietimo plėtrai Lietuvoje (LSŠA patirtis)

prof.V.Dienys

2000

Milinavičienė Audra

Andragoginės kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikis suaugusiųjų mokymo centruose

dr.E.Normantas

2000

Ramonienė Margarita

Suaugusiųjų ugdymo(si) daile prielaidos ir tendencijos

doc.dr.G.Linkaitytė

2000

Rimkuvienė Sidona

Mokymosi grupėse metodų paskirtis (formaliojo suaugusiųjų švietimo aspektas)

doc.dr.M.Teresevičienė

2000

Sveikatienė Virginija

Suaugusiųjų mokymosi motyvacija ir poreikių tenkinimas (formaliojo suaugusiųjų švietimo aspektu)

doc.dr.M.Teresevičienė

2000

Žilinskienė Laima

Jaunų mokytojų tęstinio mokymosi poreikiai

doc.dr.N.Petkevičiūtė