„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Švietimo studijų centre Edukologijos krypties (programa  Profesinio mokymo vadyba) magistro darbus apgynė:

Metai

Pavardė vardas

Tema

Vadovas

2002

Adomavičienė Rima

Vadovų kvalifikacijos tobulinimo prielaidų kūrimas ikimokyklinėje įstaigoje

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Bucevičiūtė Janina

Nevyriausybinės organizacijos ir jų raida telšiuose

dr.P.Kuprys

2002

Bugenis Povilas

Sveikatai žalingų įpročių prevencijos galimybės mokykloje

doc.habil.dr.M.Teresevičienė

2002

Buliuolienė Laima

Sveikatos ugdymo organizavimo pradinėje mokykloje prielaidos

doc.dr.L.Sajienė

2002

Černiauskienė Lina

Profilinio mokymosi rekonstrukcija

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Dereškevičienė Auksuolė

Užsienio kalbų kaip dalyko vaidmuo mokyklos organizacijos kultūroje

dr.G.Gedvilienė

2002

Dubosaitė Lina

Pradinių klasių mokytojo profesinės kvalifikacijos modelis

doc.dr.L.Sajienė

2002

Gečienė Eugenija

Verslo vadybininko profesinio rengimo standarto vertinimas

prof.habil.dr.R.Laužackas

2002

Gečienė Vilija

Ikimokyklinių įstaigų pedagogų profesiniai poreikiai ir jų tenkinimo

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Gurbininkienė Virginija

Vadovas - vaikų darželio kaitos iniciatorius

doc.habil.dr.M.Teresevičienė

2002

Guščiuvienė Virginija

Specialiųjų poreikių vaikų integracija į bendrojo lavinimo mokyklą: ugdymo programų individualizavimo vadybiniai aspektai

dr.A.Valiuškevičiūtė

2002

Jakinevičienė Loreta

Bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimo galimybės regioninio tinklo pertvarkos kontekste

dr.A.Valiuškevičiūtė

2002

Juknevičienė Raimonda

Ugdymo turinio individualizavimo organizacinių prielaidų kūrimas (abilitacijos centro pavyzdžiu)

doc.habil.dr.M.Teresevičienė

2002

Jurėnienė Jūra Sigutė

Pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo programos kūrimas mokyklai

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Kalinauskienė Rima

Ikimokyklinės įstaigos ugdančiojo personalo profesinės kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir galimybės ugdymo menu srityje

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Kleivienė Elena

Bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos vadovo veiklos ypatumai įgyvendinant edukacines naujoves

dr.G.Gedvilienė

2002

Krasauskienė Aušra

Pasiruošimas profiliavimui kaip vadybinė naujovė bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Kulbokienė Regina

Bendradarbiavimo projektuose įtaka ikimokyklinės įstaigos kultūros kaitai

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Levinienė Rasa

Profesinio tobulėjimo prielaidos švietimo organizacijoje

dr.A.Valiuškevičiūtė

2002

Likšienė Antanida

Lavinančio bendruosius gebėjimus ugdymo turinio optimizavimas

doc.habil.dr.M.Teresevičienė

2002

Lisevičienė Nijolė

Tautinių mažumų švietimo poreikių tenkinimas trakų rajone

dr.A.Valiuškevičiūtė

2002

Listopadskienė Stanislava

Personalo kvalifikacijos tobulinimo aspektai ikimokyklinėje įstaigoje vaiko adaptacijos laikotarpiu

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Marozas Saulius

Vaikų autistų ugdymo ypatumai

doc.habil.dr.M.Teresevičienė

2002

Navickaitė Rūta

Personalo verbavimo ir atrankos veiklų įvertinimas lietuvos vidurinėse mokyklose

doc.dr.I.Bakanauskienė

2002

Petkevičienė Ina

Vadovavimo ypatumai besimokančioje ugdymoorganizacijoje

doc.dr.N.Petkevičiūtė

2002

Petrušienė Vilana

Pedagoginio personalo pasirengimas dirbti jaunimo mokykloje

dr.A.Valiuškevičiūtė

2002

Polukordienė Audronė

Personalo, ugdančio sutrikusio intelekto vaikus, pasirengimas spręsti specifines problemas

dr.G.Gedvilienė

2002

Pupeikis Virgilijus

Bendrojo lavinimo mokyklos pedagogų atestacija kaip tobulėjimo motyvacijos veiksnys

doc.dr.N.Petkevičiūtė

2002

Rainienė Birutė

Nevyriausybinių organizacijų įtaka vaikų apsaugai vilniaus mieste

doc.dr.N.Večkienė

2002

Raugienė Anelė

Mokyklos vadovo veikla, formuojant mokyklos įvaizdį bendruomenėje

doc.dr.N.Petkevičiūtė

2002

Serneckas Arūnas

Profilinio mokymo įtaka ikiprofesiniam ugdymui

dr.G.Gedvilienė

2002

Steponavičienė Edita

Vadovavimo stilių įtaka švietimo organizacijų kultūrai

doc.dr.N.Petkevičiūtė

2002

Šinkūnienė Silvinija

Pradinių klasių mokytojų kvalifikacijos įtaka mokinių mokymosi motyvacijai

dr.G.Gedvilienė

2002

Širkienė Neringa

Mokinių savarankiškumo skatinimas mokantis grupėse

doc.habil.dr.M.Teresevičienė

2002

Talalienė Jūratė

Personalo kvalifikacijos įtaka ikimokyklinių organizacijų kaitai

doc.dr.N.Petkevičiūtė

2002

Tamulaitienė Rasa Kazimiera

Besimokančio pedagogo vaidmuo švietimo organizacijos kaitai

dr.A.Valiuškevičiūtė

2002

Urbonavičienė Nomeda

Informacinių technologijų galimybių panaudojimas, gerinant 7-8 klasių moksleivių profesinio informavimo organizavimą pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje

prof.habil.dr.K.Pukelis

2002

Vaičiuvėnienė Edita

Sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimo organizavimas ikimokyklinėje įstaigoje

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Vanagienė Vanda

Mokyklos gebėjimo keistis tendencijų prognozavimas

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Venzbergienė Solveiga

Vadovavimas darželiui - mokyklai, siekiančiai organizacinių pokyčių

dr.G.Gedvilienė