„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Švietimo studijų centre Edukologijos krypties (programa Švietimo vadyba) magistro darbus apgynė:

2013  2012  2011   2010   2009

 

Metai

Pavardė vardas

Tema

Vadovas

2013

Andriuškevičienė Agnė

Savireguliacinio suaugusiųjų mokymosi sistemos projektavimas

doc. dr. G. Linkaitytė

2013

Baranauskas Renaldas

Lyderystės savybės ir gebėjimai švietimo įstaigų vadovų kompetencijų struktūroje

prof. dr. L. Sajienė

2013

Jodenis Donatas

Sporto organizacijos valdymo ypatumai

doc. dr. G. Linkaitytė

2013

Merkys Linas

Organizacijų nariai–besimokančios organizacijos kūrime

prof. dr.

V. Zuzevičiūtė

2013

Pabrinkienė Loreta

Sistemingo profesinio orientavimo organizavimo prielaidos pagrindinėje mokykloje

dr. A. Lapėnienė

2013

Plaušinienė Eglita

Inovacinės veiklos skatinimo galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

doc. dr. G. Linkaitytė

2013

Puslienė Kristina

Kūrybingos veiklos skatinimas ikimokyklinio amžiaus vaikų heterogeninėse grupėse

doc. dr. G. Linkaitytė

2013

Sabienė Linita

Pagyvenusių žmonių mokymosi poreikiai ir jų tenkinimo galimybės

dr. A. Šuliakaitė

2013

Slapšienė Oksana

Formalios švietimo organizacijos veiklos strategijos, skatinančios mokinių lankomumą: jaunimo mokyklos atvejis

doc. dr. G. Linkaitytė

2013

Zasčiurinskaitė Idilija

Adaptacijos proceso organizavimas universitetinėse studijose

dr. A. Šuliakaitė

2012

Dručkienė Virginija

Neformaliojo ugdymo (-si) organizavimo galimybės sukarintose mokyklose

 doc. dr. T. Lileikienė

2012

Kosjanenkienė Loreta

Požiūrių į ikimokyklinio ugdymo pedagogų veiklos kokybę įvairovė

dr. D. Bukantaitė

2012

Prialgauskytė Reda

Savireguliacinis mokymasis rengiant magistro baigiamąjį darbą

dr. A. Šuliakaitė

2012

Puskunigienė Jolita

Jaunųjų pedagogų adaptavimo sistema mokykloje

dr. A. Šuliakaitė

2012

Stankevičienė Liuba

Mokytojo meistriškumo kriterijai ir jų raiška profesinėje veikloje

 dr. A. Lapėnienė

2012

Tamošiūnaitė Eglė

Pedagogų ir šeimos bendradarbiavimo prielaidos smurto tarp mokinių prevencijoje

 doc. dr. T.Lileikienė

2012

Vievesytė Edita

Ugdomosios veiklos organizavimas kūrybiškai plėtojant vaikų intelektinius gebėjimus ikimokyklinėje įstaigoje

 dr. A. Lapėnienė

2011

 Aleščikienė Jolanta

 Bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo dalykų integracija ugdymo procese 

 dr. L. Kaminskienė

2011

Baranauskaitė Agnė

Bedarbystės mažinimo galimybės darbo biržoje 

doc. dr. G.Linkaitytė

2011

Biskienė Loreta

Ikimokyklinės ugdymo institucijos bendruomenės telkimo projektas 

 dr. D.Bukantaitė

2011

Briedienė Alma

 Profesinio orientavimo paslaugų poreikis renkantis darbininkišką profesiją 

doc. dr.E. Stasiūnaitienė

2011

Čekanavičiūtė Kristina

Mokinių su negalia integracijos strategijos gairės bendrojo lavinimo mokykloje 

 doc. dr. T.Lileikienė

2011

Černajūtė Irma

Besimokančios organizacijos kūrimo perspektyva ikimokyklinėje įstaigoje 

 doc.dr. T. Lileikienė

2011

Daunys Viktoras

Kauno neformaliojo vaikų ugdymo sukarintų įstaigų veiklų efektyvumas pozityviems paauglių elgesio pokyčiams 

 doc. dr. V. Rakutis

2011

Deveikytė Jurga

Mokymo mokytis iš patirties perspektyva gimnazijoje 

 doc. dr. G. Linkaitytė

2011

Gineikaitė Ina

 Suaugusiųjų švietėjo kompetencijų raiška organizuojant personalo kvalifikacijos tobulinimą organizacijoje 

doc. dr. G. Linkaitytė

2011

Grybauskienė Inga

Mokyklos aplinkos veiksnių ir mokinių įsitraukimo į mokyklą sąsajos

doc. dr. G. Linkaitytė

2011

Kavaliauskienė Sandra

Pradinių klasių mokinių pasiekimų vertinimas

 dr. I. Savickienė

2011

Kavolynaitė Erika

Mokytojų ir mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos plėtotės galimybės taikant R.Feuerstein kognityvinio žemėlapio techniką 

dr. A. Lapėnienė

2011

 Kybartas Mantas

Galios santykių raiška sociopedagoginėje praktikoje 

 dr. I. Mikutavičienė

2011

Kvėdėrienė Rasa

  Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo ypatumai 

 dr. I. Mikutavičienė

2011

Laužaitienė Lina

Atsakomybės didinimo galimybės mokyklos bendruomenėje 

doc. dr. T. Lileikienė

2011

Lukošaitienė Asta

Socialinio pedagogo veikla ieškant ugdymo problemų sprendimo galimybių mokykloje 

 doc. dr. T. Lileikienė

2011

 Marozas Vitas

Ištęstinių universitetinių studijų organizavimas atsižvelgiant į suaugusiųjų studijavimo poreikius 

dr. I. Savickienė

2011

 Pranskevičienė Daiva

 Profesijos statuso sampratos kaita renkantis mokytojo profesiją

dr. O. Norkutė

2011

 Stasytienė Gitana

 Mokymosi nesėkmę patyrusių paauglių ugdymo(si) prielaidos Jaunimo mokykloje 

dr. V. Staskevičienė

2011

Streleckienė Renata

 Socialinio teisingumo užtikrinimas neformaliajame suaugusiųjų švietime vadybinėmis priemonėmis 

dr. L. Žilinskaitė

2011

 Šatienė Vaida

Mokyklos vadovo lyderystės vertinimo galimybės: kiekybinių tyrimo metodų taikymo atvejis

dr. D. Žvirdauskas

 

2011

Šlikienė Indrė

Mokymosi pasiekimų į(si)vertinimo galimybės profesinio rengimo centre: atvejo analizė

 dr. A. Lapėnienė 

 

2011

Šukytė Grita

 Sistemingo mokinių karjeros planavimo gebėjimų ugdymo prielaidos gimnazijoje

doc. dr. E. Stasiūnaitienė

2011

UrbonasTomas

 Mokyklos tapimo besimokančia organizacija prielaidos

 doc. dr. G.Linkaitytė

2011

Urniežienė RIta

 Meno mokyklos veikla, skatinant sociokultūrinius pokyčius miestelio bendruomenėje

 dr. A. Lapėnienė

2011

Vaišutienė Diana

Pagrindinės mokyklos veiklos kaita dalyvaujant Besimokančių mokyklų tinklų (BMT) projekte

doc. dr. G.Linkaitytė

2011

Vanagaitė Laima

Dorinio ugdymo programų individualizavimas rengiant mokinius lyderystei ir tarnystei

prof. dr. E.Danilevičius

2011

Varanavičienė Milda

Vertinimo įtaka mokinių mokymosi motyvacijai bendrojo lavinimo mokyklose

dr. O. Norkutė

2011

Vasiliūtė Akvilė

Pedagogų profesinio tobulėjimo poreikiai Kėdainių profesinio rengimo centre

doc. dr. E. Stasiūnaitienė

2011

Vitaitė - Kazlauskienė Laura

Inkliuzinio ugdymo/si galimybių kūrimas bendrojo lavinimo mokykloje

dr. A. Lapėnienė

2011

Žilovienė Elena

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas pereinant prie kompetencijomis grįsto ugdymo profesinėje mokykloje

doc. dr. G.Linkaitytė

2011

Žukauskas Eugenijus

Edukacinė ir vadybinė streso prevencija bei jo įveika profesinėje mokykloje

dr. L. Kaminskienė

2010

Ališauskienė Audronė

Komandinio darbo ypatumai formuojant vaikų su regos sutrikimais sąvokas ir vaizdinius

 

dr. A. Lapėnienė

2010

Gražulienė Laimutė

Klasės auklėtojo ir šeimos bendradarbiavimo vaidmuo smurto tarp mokinių prevencijoje

doc. dr. T.Lileikienė

2010

Grišonienė Raminta

Palangos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesinės kompetencijos ir jų įsivertinimas

doc. dr. V.Tūtlys

2010

Gudaitienė Vaida

Paramos formos pradedančiajam pedagogui adaptuojantis mokykloje

dr. A. Lapėnienė

2010

Kaminskienė Ramunė

Bendrojo lavinimo mokyklos perspektyva plėtojant neformalųjį ugdymą

doc. dr. G.Linkaitytė

2010

Lyliškienė Audronė

Istorijos ir geografijos dalykų modifikuotų ir adaptuotų mokymo programų privalumai ir trūkumai

doc. dr. E. Stasiūnaitienė

2010

Lukoševičienė Lina

Didaktinės kompetencijos raiška keičiantis mokymo paradigmoms praktinėje mokytojo veikloje

doc. dr. E. Stasiūnaitienė

2010

Pavilonienė Diana

Specialiųjų pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimo poreikis

doc. dr. E. Stasiūnaitienė

2010

Pranckevičienė Valentina

Inkliuzinio ugdymo organizavimas taikant žaidimo terapijos metodą priešmokyklinio ugdymo grupėje

dr. A. Lapėnienė

2010

Šeškevičienė Jūratė

Mentoriavimo aspektai , teikiant pagalbą padėjusiam dirbti mokytojui bendrojo lavinimo nokykloje

dr. O. Norkutė

2010

Ulinskaitė Asta

Suaugusiųjų mokymosi galimybės dalyvaujant mėgėjų choro veikloje

doc. dr. G. Linkaitytė

2010

Zamalienė Audronė

Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo svarba Kauno m. „X“ vidurinėje mokykloje

doc. dr. T.Lileikienė

2009

Aleškevičius Jonas

Gimnazijos pasirengimas tapti besimokančia organizacija

dr. D. Bukantaitė

2009

Batutienė Ramunė

Mokymą(si) skatinantys veiksniai jaunimo mokykloje

dr. A. Lapėnienė

2009

Čėsaitienė Genovaitė

Ikimokyklinės įstaigos sąveikos su šeima stiprinimas ugdant vaikų komunikavimo kompetenciją

doc. dr. G. Linkaitytė

2009

Janulaitytė Jolanta

Neformaliojo ugdymo organizavimo tobulinimas gimnazijoje siekiant patenkinti mokinių poreikius

dr. L. Žilinskaitė

2009

Krampienė Raselė

Dorinio ugdymo organizavimas pradinėse klasėse

dr. A. Allan

2009

Krasnickienė Daiva

Tautinio ugdymo perspektyva ikimokykliniame ugdyme

dr. R. Matlašaitienė

2009

Linkonaitė Kristina

Mokymosi mokytis kompetencijos vertinimo/įsivertinimo metodika: jos kūrimas bei praktinis patikrinimas

dr. A. Allan

2009

Liūtienė Jolita

Aktyvaus mokymosi metodų taikymo veiksmingumas rengiant pedagogus

doc. dr. G. Linkaitytė

2009

Marcinonienė Rūta

Muzikos mokyklos veiklos organizavimas tenkinant besimokančiųjų poreikius

dr. A. Lapėnienė

2009

Orinienė Gita

Ikimokyklinio amžiaus vaikų etnokultūrinio ugdymo galimybės

dr. R. Matlašaitienė

2009

Šiuikienė Laimutė

Bendrojo lavinimo mokyklos mokinių poreikių tenkinimas neformalaus ugdymo būdu

doc. dr. G. Linkaitytė

2009

Šmitienė Ilona

Mokytojų specialiosios pedagoginės kompetencijos plėtotės galimybės mokykloje

dr. A. Lapėnienė

2009

Varnagirytė Evelina

Neformalaus ugdymo organizavimo ypatumai gimnazijoje: metodinių principų raiška

dr. L. Žilinskaitė

2009

Vekeriotienė Inga

Patyčių tarp mokinių prevencijos galimybės pradinėje mokykloje

dr. T. Lileikienė