„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Švietimo studijų centre Edukologijos krypties (programa Ugdymo organizavimas) magistro darbus apgynė:

2009   2008   2007  2006   2005   2004

Metai

Pavardė vardas

Tema

Vadovas

2009

Jasinskienė Vita

Trečio amžiaus universiteto indėlis į mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtrą

dr.A.Lapėnienė

2009

Skaisgirienė Vaida

Gamtamokslinio raštingumo ugdymo turinio atnaujinimas lavinant kritinio mąstymo gebėjimus

doc.dr.G.Linkaitytė

2009

Nomeikienė Margarita

Inovacijų taikymas suaugusiųjų profesinio mokymo prieinamumui didinti

doc.dr.G.Linkaitytė

2009

Turčinavičius Ričardas

Išorinių veiksnių įtaka skirtingo socioprofesinio statuso šeimų bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams pasirenkant profesiją

dr.V.Tutlys

2008

Ambraziejienė Ingrida

Televizijos filmų poveikis vaiko socialinio elgesio išmokimui

dr.A.Lapėnienė

2008

Arštikaitienė Jūratė

Komandinis darbas sprendžiant socialines problemas mokykloje

doc.dr.G.Linkaitytė

2008

Babušienė Eglė

Mokymosi bendradarbiaujant reikšmė ugdant ankstyvosios anglų kalbos komunikacinius gebėjimus

dr.E.Stasiūnaitienė

2008

Birbilienė Aušrinė Erika

Specialiųjų poreikių jaunų suaugusiųjų verslumo kompetencijos plėtotės galimybės

dr.A.Lapėnienė

2008

Bubnytė Gintarė

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pojūtinės patirties plėtotės galimybės

dr.A.Lapėnienė

2008

Černiauskienė Aldona

Studijų proceso tobulinimo galimybės Šiaulių kolegijos studentų požiūriu

dr.E.Stasiūnaitienė

2008

Dubickienė Ina

Fizinio aktyvumo įtaka vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių vertybinėms orientacijoms

doc.dr.G.Linkaitytė

2008

Grinevičienė Asta

Individualizuotų ugdymo(si) programų svarba ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui

dr.T.Lileikienė

2008

Gvildienė Jolanta

Šiuolaikinis etnokultūrinis ugdymas pradinėje mokykloje

dr.R.Matlašaitienė

2008

Karalienė Rima

Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymo pradinėje mokykloje modelis

dr.D.Bukantaitė

2008

Kasiliauskienė Romalda

Tolerancijos ugdymo prielaidos Marijampolės kolegijoje

dr.E.Stasiūnaitienė

2008

Kasiulienė Inga

Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo(si) prielaidos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (projekte)

dr.L.Žilinskaitė

2008

Lerner Vilija

Savigarbos ugdymas pradinėse klasėse

dr.T.Lileikienė

2008

Lodienė Dalia

Smurto tarp mokinių prevencinės veiklos modelis vidurinėje mokykloje

dr.D.Bukantaitė

2008

Luckuvienė Dalytė

Šeimos ir vaikų lopšelio-darželio bendradarbiavimas – socialinės kompetencijos ugdymo ikimokykliniame amžiuje prielaida

dr.T.Lileikienė

2008

Mačiulienė Loreta

Ikimokyklinės įstaigos pasirengimo neįgalių vaikų integracijai modelis

dr.D.Bukantaitė

2008

Mališauskienė Virginija

Muzikos mokyklos kaip besimokančios organizacijos kūrimas, skatinant personalo poreikį tobulėti

dr.L.Žilinskaitė

2008

Meseckienė Ingrida

Daiktinės mokymosi aplinkos įtaka mokinių mokymosi motyvacijai

dr.E.Stasiūnaitienė

2008

Mikalauskienė Daiva

Lazdijų krašto muziejaus edukacinių programų poveikis rajono gyventojų bendrųjų kompetencijų plėtrai

doc.dr.G.Linkaitytė

2008

Petrauskienė Diana

13-14 metų mokinių socialinės atskirties prevencija mokykloje

doc.dr.G.Linkaitytė

2008

Petravičienė Ramunė

Mokinių socialinės kompetencijos ugdymo prielaidos pradinėse klasėse

dr.L.Žilinskaitė

2008

Radzevičienė Valentina

Kaimo pagrindinės mokyklos įvaizdžio formavimas koreguojant strateginį planą

doc.dr.G.Linkaitytė

2008

Rinkevičiūtė Rasa

Technologinio muzikinio raštingumo diegimas Lietuvos menų gimnazijose

dr.D.Bukantaitė

2008

Saldukienė Ingrida

Mokytojų mokymosi poreikiai ir barjerai

dr.A.Allan

2008

Smirnovas Kęstutis

Moksleivių požiūris į fizinį aktyvumą kaip vertybę sveikatai palaikyti

doc.dr.V.Ivaškienė

2008

Stagniūnienė Aldona

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijos ir jų plėtojimo perspektyva

doc.dr.G.Linkaitytė

2008

Šatkauskienė Vida

Anglų kalbos komunikacinės kompetencijos raiškos fiksavimo galimybės neformaliajame švietime

dr.L.Žilinskaitė

2008

Valaitienė Maldžiūtė Sigita

Kūrybiškumo skatinimo galimybės muzikiniame ugdyme

dr.A.Lapėnienė

2008

Voitiuk Danutė

Vidurinio lavinimo mokyklos veiklos tobulinimo galimybės taikant bendrojo vertinimo modelį

dr.A.Lapėnienė

2008

Vosylienė Alma

Mokinių, grįžusių iš užsienio, patirtis adaptuojantis bendrojo lavinimo mokykloje: teigiami ir neigiami išgyvenimi

dr.A.Lapėnienė

2008

Žemaitienė Rasa

Paauglių mokymąsi mokykloje motyvuojantys veiksniai

doc.dr.G.Linkaitytė

2007

Aleksaitė Diana

Bendrojo lavinimo įstaigos mokytojo, integruotai ugdančio akląjį ir silpnaregį vaiką, specialiųjų kompetencijų visuma

dr. A.Lapėnienė

2007

Berškienė Nijolė

Klasės auklėtojo ugdomasis vaidmuo smurto tarp mokinių prevencijoje

doc.dr. G.Linkaitytė

2007

Bradūnienė Svajonė

Mokyklos vadovo veikla besimokančios organizacijos perspektyvoje: Kalvarijos savivaldybės mokyklos atvejis

doc.dr. G.Linkaitytė

2007

Markauskienė Asta

Savarankiško mokymosi reikšmė organizuojant bendrąjį lavinimą šiuolaikinėje mokykloje

doc.dr. B.Grigaitė

2007

Miklovienė Edita

Mokymosi mokytis kompetencijos plėtotės perspektyvos papildomame ugdyme

dr. A.Lapėnienė

2007

Mykolaitienė Rasa

Specialiųjų ugdymo/si poreikių turinčių suaugusių mokinių integracija bendrojo lavinimo įstaigose

doc.dr. G.Linkaitytė

2007

Norvaišienė Neringa

Neformalaus muzikinio ugdymo įtaka mokinių mokymosi pasiekimams bendrojo lavinimo mokykloje

dr. R.Matlašaitienė

2007

Palilionienė Jolanta

Mokymosi mokytis įgūdžių ugdymo lietuvių kalbos pamokose patirtis

doc.dr. G.Linkaitytė

2007

Pudžvelienė Rita

Mokyklos ir vietos bendruomenės sąveika tobulinant ugdymosi procesą bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr. V.Ivanauskienė

2007

Ramulionienė Rūta

Moksleivių papildomo ugdymo poreikių tenkinimas bendrojo lavinimo mokykloje

dr. A.Valiuškevičiūtė

2007

Stankevičienė Danutė

Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų verslumo kompetencijos ugdymo prielaidos: atvejo studija

dr. A.Lapėnienė

2007

Vaitkevičienė Jolanta

Integracijos į pradinį ugdymą prielaidos Lietuvos romų vaikams

doc.dr. G.Linkaitytė

2007

Varanavičiūtė Renata

Tarpdalykinės integracijos tendencijos Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykloje

dr. A.Lapėnienė

2007

Venckūnas Mindaugas

Kompetencijų, laiduojančių sėkmingą socialinę adaptaciją, ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr. G.Linkaitytė

2007

Žemaitienė Birutė

Hiperaktyvių vaikų integracijos į pradinio ugdymosi procesą galimybės ir trikdžiai

doc.dr. B.Grigaitė

2006

Andrulienė Ramunė

Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo galimybių įvertinimas mokytojų požiūriu

doc.dr.A.Palujanskienė

2006

Anilionis Tautvydas

Moksleivių karjeros projektavimas: pasirinkimas ir galimybės

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Braukylienė Lina

Lytinio ugdymo funkcijų pasiskirstymas tarp šeimos ir mokyklos

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Buterlevičiūtė Vitalija

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tenkinimas Panevėžio mieste

doc.dr. L.Sajienė

2006

Celiešiūtė Kristina

Tautinių mažumų moksleivių poreikių tenkinimas ugdomosios veiklos aspektu

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Difartienė Banguolė

Papildomo meninio ugdymo/si įtaka studentų asmenybei ir profesinei karjerai

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2006

Dirsienė Ieva

Socialinės aplinkos įtaka paauglių mokymosi pasiekimams

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Dziuričienė Vitalija

Strateginės analizės metodikų pritaikymas mokyklos vystymosi planavimui

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Funkienė Inga

Specialiųjų poreikių vaikų integruoto ugdymo galimybės ir sunkumai ikimokyklinėse įstaigose tėvų požiūriu

doc.dr. B.Grigaitė

2006

Gasiūnienė Irena

Pilietinio ugdymo turinys bendrojo lavinimo mokykloje: prielaidos ir perspektyvos

doc.dr. L.Sajienė

2006

Gedeikis Algirdas

Tėvų švietimo organizavimas ugdomuoju aspektu

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Grabauskienė Edita

Ugdymo profesinei karjerai ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje (11 kl.)

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2006

Grigaitis Ričardas

Edukacinės sistemos taikymas įkalinimo įstaigose

doc.dr. A.Palujanskienė

2006

Grigaliūnienė Sigita

Vadybinių kompetencijų plėtotės perspektyvos ikimokyklinėje įstaigoje

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Gruzdienė Giedrė

Specialiųjų poreikių mokinių integruoto specialiojo ugdymo organizavimas bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Ilevičienė Indrė

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas bendravimo su mokiniais aspektu

doc.dr.G.Gedvilienė

2006

Januškienė Zita

Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr.G.Gevilienė

2006

Judokienė Vida

Informacinių technologijų taikymas pradinio ugdymo pedagogų veikloje

doc.dr. A.Palujanskienė

2006

Juzėnienė Raminta

Komandinio darbo veiksmingumas: Panevėžio "Ąžuolo" vid. mok. situacija

prof.habil.dr. G.Merkys

2006

Kairelienė Laima

Teorinio ir praktinio profesinio mokymo vienovė

dr. L.Anužienė

2006

Kalėdienė Rūta

Skatinimų ir bausmių taikymas bei jų įtaka pradinukų elgesiui

doc.dr. A.Palujanskienė

2006

Kemeraitienė Sandra

Pradinių klasių mokinių socialinių kompetencijų ugdymas taikant grupinio darbo metodą

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Kresninkevičienė Daiva

Specialiųjų poreikių mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas taikant specialiosios korekcijos strategijas

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Kriščiūnienė Danutė

Veiksniai, lemiantys sutrikusios klausos vaikų integraciją į bendrojo lavinimo mokyklas

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Kvedaravičienė Audronė

Jonavos rajono užusalių pagrindinės mokyklos (5-10 kl.) daugiasluoksnio mokinių intelekto pobūdis ir jo sąsajos su tolimesniais mokymo(-si) planais

dr.A.Griciūtė

2006

Kvedienė Dalytė

Bendrojo lavinimo mokyklos mokinių poreikių tenkinimas papildomo ugdymo veikloje

dr.A.Lapėnienė

2006

Laukaitienė Antanina

Studentų profesinį kryptingumą įtakojančių motyvų kaita ir jų reikšmė karjeros vystymui

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2006

Laurinavičiūtė Kristina

Diferencijuoto mokymo organizavimas pradinėje mokykloje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Lukoševičienė Nijolė

Priešmokyklinio ugdymo modelių poveikis vaiko mokyklinei brandai

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Luomanas Petras

Mokytojų profesinės raidos ir karjeros ypatumai mokyklų tinklo pertvarkos kontekste (Panevėžio miesto situacija)

prof.habil.dr. G.Merkys

2006

Makaveckienė Virginija

Pasiekimų aplanko taikymas mokymo(si) į(si)vertinimui pradžios mokykloje

dr. A.Lapėnienė

2006

Malčiauskienė Asta

Panevėžio miesto pedagogų kvalifikacijos tobulinimas: poreikiai ir prieinamumas

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Marčiulaitienė Raimonda

Dienoraščio naudojimas mokymosi gebėjimų ugdymui kaimo pagrindinėje mokykloje

dr. A.Lapėnienė

2006

Marozienė Rima

Socialinės kompetencijos plėtojimas pradinėje mokykloje

dr. A.Lapėnienė

2006

Martinionienė Jolanta

Moksleivių pasiekimų vertinimas naudojant pratybų sąsiuvinius

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Milišauskienė Rūta

Pedagoginės ir technologinės dimensijų dermė nuotolinio mokymosi kurse

dr. A.Valiuškevičiūtė

2006

Matelionienė Edita

Savarankiško darbo metodų naudojimas bendrojo lavinimo mokykloje

prof.habil.dr.M.Teresevičienė

2006

Navickienė Virginija

Lietuvių kalbos mokomųjų kompiuterinių programų diegimo į ugdymo procesą perspektyva

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Pauliukienė Jūratė

Besimokančios organizacijos bruožų raiška Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklose

dr. B.Simonaitienė

2006

Pečkienė Stasė

Mokinių mokymosi krūvį gimnazijos klasėse įtakojantys veiksniai

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Petrauskienė Lina

Mokymosi bendradarbiaujant metodų taikymas vidurinėje mokykloje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Pranckūnienė Eglė

Kompetencijas plėtojančios mokytojų profesinio tobulinimo programos vertinimas

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Raišys Vytautas

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokyklos kaitos procesų sąsajos

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2006

Ramanauskaitė Ingrida

Pedagogų pasirengimas ir galimybės specialiųjų poreikių vaikų integracijai ikimokyklinėse įstaigose

doc.dr. B.Grigaitė

2006

Rėčkuvienė Vida

Ugdymo tęstinumas mokiniams pereinant iš netradicinės į tradicinę mokyklą

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Ribikauskaitė Rasa

Paauglių, turinčių elgesio ir emocinių problemų, adaptacija mokykloje

doc.dr. A.Palujanskienė

2006

Rimvydienė Vilma

Pradinio ugdymo mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo organizavimas

doc.dr.N.Večkienė

2006

Rupšienė Jolanta

Vidurinės mokyklos mokytojų projektinę veiklą lemiantys veiksniai

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Sadauskaitė Jurgita

Papildomojo ugdymo stebėsenos modeliavimas bendrojo lavinimo mokykloje

dr. A.Lapėnienė

2006

Samuolienė Dalia

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų profesinės karjeros planavimo patirtis

doc.dr.N.Petlevičiūtė

2006

Siliūnienė Ramutė

Mokymosi strategijų taikymas suaugusiųjų, bendrojo lavinimo įstaigoje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Skrebytė Vilma

Rašytinės kalbos raidos ypatumai ikimokykliniame amžiuje

doc.dr.B.Grigaitė

2006

Slavėnienė Daiva

Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų savęs vertinimas

doc.dr. A.Palujanskienė

2006

Stakienė Rasa

Mokymo(si) paradigmų kaita taikant ikt anglų kalbos pamokose

dr. A.Valiuškevičiūtė

2006

Šalaševičienė Livija

Alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencija pagrindinėje mokykloje

doc.dr. N.Večkienė

2006

Šerepkienė Aušrinė

Sociolingvistinių kompetencijų plėtotė kalbų pamokose

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Šiupinskienė Neringa

Adaptacijos problemų sprendimas dailinės raiškos priemonėmis penktoje klasėje

dr. A.Lapėnienė

2006

Šarkanienė Rima

Mokytojo kompetencija, organizuojant mokymo(si) procesą bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Šaumanienė Jūratė

Sužadėtinių parengimo santuokos sakramentui programos veiksmingumas Panevėžio vyskupijos šeimos centre

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Šautkulienė Inga

Muzikinės kultūros ugdymo organizavimas darželyje bendradarbiaujant su tėvais

dr. A.Lapėnienė

2006

Tamošiūnienė Danguolė

Mokytojo profesinė kompetencija mokinių pasiekimų vertinimo aspektu

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Taurozienė Rima

"Teigiamo elgesio skatinimo" programos įtaka Panevėžio "Vyturio" vid.mok. ugdymo(si) procesui

prof.habi.dr.M.Teresevičienė

2006

Trinkūnienė Diana

Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas ugdant sutrikusio intelekto vaikus

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Trotienė Angelė

Mokytojo vaidmuo priekabiavimo prevencijoje

doc.dr. L.Sajienė

2006

Vaicekauskienė Audronė

Vidaus audito įgyvendinimo sąnaudos pagrindinėje mokykloje

dr. A.Valiuškevičiūtė

2006

Vildžiūnienė Marina

Pedagogų profesinio tobulinimo programa, laiduojanti perėjimą prie kompetencijomis grįsto ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Vilkelienė Dalia

Mokyklos partnerystės su kaimo bendruomene perspektyva švietimo sistemos pertvarkos kontekste

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2006

Vitkienė Genovaitė

Studentų žalingų įpročių prevencijos ypatumai Marijampolės kolegijoje

doc.dr. A.Palujanskienė

2005

Aksinavičienė Asta

Profesinis ugdymas pradinėje mokykloje

doc.dr.G.Linkaitytė

2005

Andriulevičius Jonas

Sceninio bendravimo gebėjimų ugdymas teatro pamokoje

doc.dr.G.Linkaitytė

2005

Bagdonienė Dalia

Ikimokyklinio amžiaus vaikų parengimas mokyklai grupėse, integruojančiose regos sutrikimų turinčius vaikus

doc.dr. B.Grigaitė

2005

Balvočienė Tatjana

Pedagoginės veiklos atnaujinimo perspektyva: dalyvavimo mtp patirtis

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Bieliauskienė Jolanta

Mokytojų proesinės kompetencijos plėtojimo perspektyva: mokymasis iš savo patirties

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Bitinienė Nijolė

Pedagogų novatoriškumą skatinančių veiksnių modeliavimas mokykloje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Charisova Rita

Pedagogų dalyvavimas bendroje veikloje: motyvacijos struktūra ir kryptingumas

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Daniliauskas Vitas

Besimokančios organizacijos raiškos ypatumai Šakių „Varpo“ vidurinėje mokykloje: problemos ir perspektyvos

prof.habil.dr. K.Pukelis

2005

Deikienė Danguolė

Rajono bendrojo lavinimo organizavimo perspektyvos vidaus audito kontekste

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Demjanova Vilija

Pedagogų vykdomo ugdymo individualizavimo raiška reformuojamoje mokykloje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Giniotienė Svetlana

Mokytojo vadybinės kompetencijos plėtotė

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Griniova Danguolė

Mažakomplektės ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklos modeliavimas socialinių pokyčių kontekste

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Gudonavičienė Zita

Pasiekimų vertinimas bendrojo lavinimo mokykloje:portfolio sistema

doc.dr. G.Gedvilienė

2005

Isodaitė Odeta

Priešmokyklinis ugdymas švietimo sistemoje: pedagogų kvalifikacijos kaita

doc.dr. L.Sajienė

2005

Jagelavičienė Vitalija

Mokymasis grupėse formaliojo švietimo centre

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Jakubauskaitė Vaida

Mokymosi mokytis kompetencijos plėtotės perspektyva tęstinėse edukologijos studijose

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Jankauskienė Aušra

Etnokultūrinis ugdymas pradinėje mokykloje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Jarusevičiūtė Rima

Namų darbų vieta pagrindinės mokyklos ugdymo procese

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Juzėnienė Jūratė

Besimokančios kaimo bendruomenės vystymosi prielaidos

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Kadžiulienė Jurgita

Kritinio mąstymo ugdymas pradinėse klasėse

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Laimikienė Rasa

Dėmesio koncentraciją skatinantys veiksniai organizuojant pradinį ugdymą

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Laimikis Elegijus

Vaiko edukacinių poreikių tenkinimo perspektyva šeimyninėje globoje

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Marcinkevičiūtė Inga

Vaikų subrendimo mokyklai įtaka ugdymo individualizavimui I klasėje

doc.dr. B.Grigaitė

2005

Meliauskienė Birutė

Organizacinių pokyčių ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje inicijavimas: mentoriavimo praktika

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Mickevičienė Alina

Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas, skatinant jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivių mokymąs

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Milinavičienė Virginija

Jaunesniojo amžiaus moksleivių sėkmingą mokymąsi lemiantys veiksniai (pradinių klasių mokytojų požiūris)

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Morozas Viktoras

Mokinių mokymosi motyvacijos ugdymas pedagoginės sąveikos procese

doc.dr. G.Gedvilienė

2005

Mozūraitienė Jūratė

Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodikos ir vidurinio ugdymo programos akreditacijos dermė, Marijampolės apskrities patirtis

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Noreikienė Rita

Pradinių klasių moksleivių mokymosi motyvacijos ypatumai

doc.dr. B.Grigaitė

2005

Olšauskienė Joana

Gamtinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Pečiulienė Lina

Priešmokyklinio ugdymo grupės modelio kūrimas kaitos sąlygomis

doc.dr. B.Grigaitė

2005

Ramanauskienė Rita

Tėvų įtraukimo į ikimokyklinės įstaigos ugdomąją veiklą perspektyvos

doc.dr. B.Grigaitė

2005

Rudzevičius Edmundas

Šakių „varpo“ vidurinės mokyklos dešimtų klasių moksleivių profesijos rinkimosi poreikiai

prof.habil.dr. K.Pukelis

2005

Skamaročienė Jurgita

Pamokos kaip mokymo formos kokybinis aspektas

doc.dr. G.Gedvilienė

2005

Skurdelienė Ina

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas bendrojo lavinimo pradinėje mokykloje

doc.dr. L.Sajienė

2005

Šimčikienė Regina

Inscenizacijos gebėjimai aktyvinant mokymąsi pradiniame ugdyme

doc.dr. G.Gedvilienė

2005

Tuzovienė Elena

Mokinių nenoro lankyti mokyklą priežastys

dr. A.Griciūtė

2005

Unčiūrienė Romualda

Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas ikimokyklinėje įstaigoje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Urnikienė Jurgita

Savaiminio mokymosi organizavimo prielaidos mėgėjų teatre

dr. A.Valiuškevičiūtė

2005

Vazgienė Dijana

Savivalda kaip demokratinės gyvensenos mokykloje perspektyva

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Vildžienė Giedrė

Mokyklų tobulinimo programos įtaka Kauno Kazio Griniaus pagrindinės mokyklos mokytojo kompetencijų plėtotei

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Vyšniauskienė Irma

IT perspektyva mokykloje

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Zigmantaitė Jūratė

Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų verbalinio intelekto raiška

doc.dr. G.Gedvilienė

2005

Žuravliovienė Natalija

Vaiko gebėjimo asocijuoti ugdymas vyresniajame ikimokykliniame amžiuje

doc.dr. B.Grigaitė

2004

Bancevičienė Aleksandra

Moksleivių savivaldos institucija kaip demokratiškumo ugdymo veiksnys

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Baniulienė Ramunė

Mokyklos bendradarbiavimas su socialiniais partneriais kuriant mokyklos kaitos strategiją

doc.dr. N.Večkienė

2004

Brazdžiuvienė Nijolė

Profilinio mokymo ir ikiprofesinio ugdymo sąsajos bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr. G.Gedvilienė

2004

Bubelienė Kristina

Ikimokyklinės institucijos tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas ugdant savarankiškus vaikus

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Buinevičiūtė Asta

Europos šalių mokyklų komandos bendradarbiavimas įgyvendinant tarptautinį projektą: Socrates Comenius 1 projekto „turizmas – vanduo – aplinka“ atveju

dr. A.Valiuškevičiūtė

2004

Danytė Evalda

Gydomojo ligonių mokymo programa, kaip medikų andragoginės kompetencijos ugdymo galimybė

doc.dr. G.Linkaitytė

2004

Eimutienė Saulė

Mokymo(si) proceso aktyvinimas -savarankiškumo gebėjimų ugdymo prielaida bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr. G.Gedvilienė

2004

Frišmantienė Asta Aurelija

Paauglių ugdymo krūvio ir mokymosi psichologinės savijautos tarpusavio ryšys

dr. A.Griciūtė

2004

Grigelienė Rita

Namų darbų vieta optimizuojant mokymosi krūvį žemesnėse gimnazijos klasėse

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Kašetienė Audronė

Bendravimo su mokytojais bei bendraklasiais įtaka paauglių mokymosi motyvacijai

dr. A.Griciūtė

2004

Kovalenkina Taisija

Individualiųjų ugdymo programų kūrimas kaip mokyklos veiklos tobulinimo veiksnys

doc.dr. G.Gedvilienė

2004

Kučinskienė Rasina

Muzikinio ugdymo įtaka 6 metų amžiaus vaikų intelektiniam brandumui

dr. I.Žemaitaitytė

2004

Lavrenčiuk Vida

Papildomojo ugdymo institucijos funkcionavimo ypatumai lietuvos neformaliojo švietimo sistemoje

doc.dr. N.Večkienė

2004

Liebuvienė Jūratė

Mokymo(si) tobulinimas vykdant studijų programą „vežimas automobilių transportu“

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Liulienė Margarita

Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas Kauno suaugusiųjų mokymo centre

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2004

Miliuvienė Rasa

Moksleivių pasiekimų bendrojo lavinimo mokykloje vertinimo modeliavimas

doc.dr. G.Gedvilienė

2004

Ruzgienė Daiva

Mokomųjų dalykų subkultūrų integracija į bendrojo lavinimo mokyklos kultūrą

doc.dr. N.Večkienė

2004

Stankevičienė Giedrė

Ugdymo šeimoje ir mokykloje įtaka jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų socialinei kaitai

doc.dr. G.Gedvilienė

2004

Stankevičienė Pranė

Gabių vaikų kūrybinių gebėjimų diagnostika ir lavinimo perspektyvų modeliavimas

doc.dr. G.Linkaitytė

2004

Stravinskienė Jurgita

„Suvokimo žemėlapio“ technikos panaudojimas meno kūrinio interpretacijoje

dr. A.Valiuškevičiūtė

2004

Sutkevičienė Lina

Socialinės aplinkos įtaka paauglių mokymosi motyvacijai

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Trimonienė Elena

Požiūrio į fizinį smurtą kaita – saugios vaiko aplinkos prielaidos

doc.dr. N.Večkienė

2004

Tulienė Rūta

Profesinio konsultavimo būklė Kauno P.Eimučio jaunimo mokykloje

prof.habil.dr. K.Pukelis

2004

Ulčenko Jelena

Paauglių, augančių skirtingoje socialinėje aplinkoje, mokymosi rezultatus lemiantys veiksniai

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Urbelienė Rūta

Edvardo deBono „šešių mintijimo kepuraičių“ panaudojimas moksleiviams modeliuojant drabužį

dr. A.Valiuškevičiūtė

2004

Vilkauskienė Lina

Bendradarbiavimo su tėvais problemos bei galimybės

prof.habil.dr. M.Teresevičienė