„Žmogus yra save kurianti būtybė...“
 
Vytautas J. Černius

Švietimo studijų centre Edukologijos krypties (programa Ugdymo organizavimas) magistro darbus apgynė:

2009   2008   2007  2006   2005   2004

Metai

Pavardė vardas

Tema

Vadovas

2009

Jasinskienė Vita

Trečio amžiaus universiteto indėlis į mokymosi visą gyvenimą galimybių plėtrą

dr.A.Lapėnienė

2009

Skaisgirienė Vaida

Gamtamokslinio raštingumo ugdymo turinio atnaujinimas lavinant kritinio mąstymo gebėjimus

doc.dr.G.Linkaitytė

2009

Nomeikienė Margarita

Inovacijų taikymas suaugusiųjų profesinio mokymo prieinamumui didinti

doc.dr.G.Linkaitytė

2009

Turčinavičius Ričardas

Išorinių veiksnių įtaka skirtingo socioprofesinio statuso šeimų bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviams pasirenkant profesiją

dr.V.Tutlys

2008

Ambraziejienė Ingrida

Televizijos filmų poveikis vaiko socialinio elgesio išmokimui

dr.A.Lapėnienė

2008

Arštikaitienė Jūratė

Komandinis darbas sprendžiant socialines problemas mokykloje

doc.dr.G.Linkaitytė

2008

Babušienė Eglė

Mokymosi bendradarbiaujant reikšmė ugdant ankstyvosios anglų kalbos komunikacinius gebėjimus

dr.E.Stasiūnaitienė

2008

Birbilienė Aušrinė Erika

Specialiųjų poreikių jaunų suaugusiųjų verslumo kompetencijos plėtotės galimybės

dr.A.Lapėnienė

2008

Bubnytė Gintarė

Priešmokyklinio amžiaus vaikų pojūtinės patirties plėtotės galimybės

dr.A.Lapėnienė

2008

Černiauskienė Aldona

Studijų proceso tobulinimo galimybės Šiaulių kolegijos studentų požiūriu

dr.E.Stasiūnaitienė

2008

Dubickienė Ina

Fizinio aktyvumo įtaka vyresniojo mokyklinio amžiaus mokinių vertybinėms orientacijoms

doc.dr.G.Linkaitytė

2008

Grinevičienė Asta

Individualizuotų ugdymo(si) programų svarba ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymui

dr.T.Lileikienė

2008

Gvildienė Jolanta

Šiuolaikinis etnokultūrinis ugdymas pradinėje mokykloje

dr.R.Matlašaitienė

2008

Karalienė Rima

Elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų ugdymo pradinėje mokykloje modelis

dr.D.Bukantaitė

2008

Kasiliauskienė Romalda

Tolerancijos ugdymo prielaidos Marijampolės kolegijoje

dr.E.Stasiūnaitienė

2008

Kasiulienė Inga

Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymo(si) prielaidos pradinio ugdymo bendrojoje programoje (projekte)

dr.L.Žilinskaitė

2008

Lerner Vilija

Savigarbos ugdymas pradinėse klasėse

dr.T.Lileikienė

2008

Lodienė Dalia

Smurto tarp mokinių prevencinės veiklos modelis vidurinėje mokykloje

dr.D.Bukantaitė

2008

Luckuvienė Dalytė

Šeimos ir vaikų lopšelio-darželio bendradarbiavimas – socialinės kompetencijos ugdymo ikimokykliniame amžiuje prielaida

dr.T.Lileikienė

2008

Mačiulienė Loreta

Ikimokyklinės įstaigos pasirengimo neįgalių vaikų integracijai modelis

dr.D.Bukantaitė

2008

Mališauskienė Virginija

Muzikos mokyklos kaip besimokančios organizacijos kūrimas, skatinant personalo poreikį tobulėti

dr.L.Žilinskaitė

2008

Meseckienė Ingrida

Daiktinės mokymosi aplinkos įtaka mokinių mokymosi motyvacijai

dr.E.Stasiūnaitienė

2008

Mikalauskienė Daiva

Lazdijų krašto muziejaus edukacinių programų poveikis rajono gyventojų bendrųjų kompetencijų plėtrai

doc.dr.G.Linkaitytė

2008

Petrauskienė Diana

13-14 metų mokinių socialinės atskirties prevencija mokykloje

doc.dr.G.Linkaitytė

2008

Petravičienė Ramunė

Mokinių socialinės kompetencijos ugdymo prielaidos pradinėse klasėse

dr.L.Žilinskaitė

2008

Radzevičienė Valentina

Kaimo pagrindinės mokyklos įvaizdžio formavimas koreguojant strateginį planą

doc.dr.G.Linkaitytė

2008

Rinkevičiūtė Rasa

Technologinio muzikinio raštingumo diegimas Lietuvos menų gimnazijose

dr.D.Bukantaitė

2008

Saldukienė Ingrida

Mokytojų mokymosi poreikiai ir barjerai

dr.A.Allan

2008

Smirnovas Kęstutis

Moksleivių požiūris į fizinį aktyvumą kaip vertybę sveikatai palaikyti

doc.dr.V.Ivaškienė

2008

Stagniūnienė Aldona

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų kompetencijos ir jų plėtojimo perspektyva

doc.dr.G.Linkaitytė

2008

Šatkauskienė Vida

Anglų kalbos komunikacinės kompetencijos raiškos fiksavimo galimybės neformaliajame švietime

dr.L.Žilinskaitė

2008

Valaitienė Maldžiūtė Sigita

Kūrybiškumo skatinimo galimybės muzikiniame ugdyme

dr.A.Lapėnienė

2008

Voitiuk Danutė

Vidurinio lavinimo mokyklos veiklos tobulinimo galimybės taikant bendrojo vertinimo modelį

dr.A.Lapėnienė

2008

Vosylienė Alma

Mokinių, grįžusių iš užsienio, patirtis adaptuojantis bendrojo lavinimo mokykloje: teigiami ir neigiami išgyvenimi

dr.A.Lapėnienė

2008

Žemaitienė Rasa

Paauglių mokymąsi mokykloje motyvuojantys veiksniai

doc.dr.G.Linkaitytė

2007

Aleksaitė Diana

Bendrojo lavinimo įstaigos mokytojo, integruotai ugdančio akląjį ir silpnaregį vaiką, specialiųjų kompetencijų visuma

dr. A.Lapėnienė

2007

Berškienė Nijolė

Klasės auklėtojo ugdomasis vaidmuo smurto tarp mokinių prevencijoje

doc.dr. G.Linkaitytė

2007

Bradūnienė Svajonė

Mokyklos vadovo veikla besimokančios organizacijos perspektyvoje: Kalvarijos savivaldybės mokyklos atvejis

doc.dr. G.Linkaitytė

2007

Markauskienė Asta

Savarankiško mokymosi reikšmė organizuojant bendrąjį lavinimą šiuolaikinėje mokykloje

doc.dr. B.Grigaitė

2007

Miklovienė Edita

Mokymosi mokytis kompetencijos plėtotės perspektyvos papildomame ugdyme

dr. A.Lapėnienė

2007

Mykolaitienė Rasa

Specialiųjų ugdymo/si poreikių turinčių suaugusių mokinių integracija bendrojo lavinimo įstaigose

doc.dr. G.Linkaitytė

2007

Norvaišienė Neringa

Neformalaus muzikinio ugdymo įtaka mokinių mokymosi pasiekimams bendrojo lavinimo mokykloje

dr. R.Matlašaitienė

2007

Palilionienė Jolanta

Mokymosi mokytis įgūdžių ugdymo lietuvių kalbos pamokose patirtis

doc.dr. G.Linkaitytė

2007

Pudžvelienė Rita

Mokyklos ir vietos bendruomenės sąveika tobulinant ugdymosi procesą bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr. V.Ivanauskienė

2007

Ramulionienė Rūta

Moksleivių papildomo ugdymo poreikių tenkinimas bendrojo lavinimo mokykloje

dr. A.Valiuškevičiūtė

2007

Stankevičienė Danutė

Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų verslumo kompetencijos ugdymo prielaidos: atvejo studija

dr. A.Lapėnienė

2007

Vaitkevičienė Jolanta

Integracijos į pradinį ugdymą prielaidos Lietuvos romų vaikams

doc.dr. G.Linkaitytė

2007

Varanavičiūtė Renata

Tarpdalykinės integracijos tendencijos Kauno Aleksandro Kačanausko muzikos mokykloje

dr. A.Lapėnienė

2007

Venckūnas Mindaugas

Kompetencijų, laiduojančių sėkmingą socialinę adaptaciją, ugdymas bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr. G.Linkaitytė

2007

Žemaitienė Birutė

Hiperaktyvių vaikų integracijos į pradinio ugdymosi procesą galimybės ir trikdžiai

doc.dr. B.Grigaitė

2006

Andrulienė Ramunė

Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimo galimybių įvertinimas mokytojų požiūriu

doc.dr.A.Palujanskienė

2006

Anilionis Tautvydas

Moksleivių karjeros projektavimas: pasirinkimas ir galimybės

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Braukylienė Lina

Lytinio ugdymo funkcijų pasiskirstymas tarp šeimos ir mokyklos

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Buterlevičiūtė Vitalija

Ikimokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tenkinimas Panevėžio mieste

doc.dr. L.Sajienė

2006

Celiešiūtė Kristina

Tautinių mažumų moksleivių poreikių tenkinimas ugdomosios veiklos aspektu

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Difartienė Banguolė

Papildomo meninio ugdymo/si įtaka studentų asmenybei ir profesinei karjerai

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2006

Dirsienė Ieva

Socialinės aplinkos įtaka paauglių mokymosi pasiekimams

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Dziuričienė Vitalija

Strateginės analizės metodikų pritaikymas mokyklos vystymosi planavimui

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Funkienė Inga

Specialiųjų poreikių vaikų integruoto ugdymo galimybės ir sunkumai ikimokyklinėse įstaigose tėvų požiūriu

doc.dr. B.Grigaitė

2006

Gasiūnienė Irena

Pilietinio ugdymo turinys bendrojo lavinimo mokykloje: prielaidos ir perspektyvos

doc.dr. L.Sajienė

2006

Gedeikis Algirdas

Tėvų švietimo organizavimas ugdomuoju aspektu

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Grabauskienė Edita

Ugdymo profesinei karjerai ypatumai bendrojo lavinimo mokykloje (11 kl.)

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2006

Grigaitis Ričardas

Edukacinės sistemos taikymas įkalinimo įstaigose

doc.dr. A.Palujanskienė

2006

Grigaliūnienė Sigita

Vadybinių kompetencijų plėtotės perspektyvos ikimokyklinėje įstaigoje

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Gruzdienė Giedrė

Specialiųjų poreikių mokinių integruoto specialiojo ugdymo organizavimas bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Ilevičienė Indrė

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimas bendravimo su mokiniais aspektu

doc.dr.G.Gedvilienė

2006

Januškienė Zita

Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimas bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr.G.Gevilienė

2006

Judokienė Vida

Informacinių technologijų taikymas pradinio ugdymo pedagogų veikloje

doc.dr. A.Palujanskienė

2006

Juzėnienė Raminta

Komandinio darbo veiksmingumas: Panevėžio "Ąžuolo" vid. mok. situacija

prof.habil.dr. G.Merkys

2006

Kairelienė Laima

Teorinio ir praktinio profesinio mokymo vienovė

dr. L.Anužienė

2006

Kalėdienė Rūta

Skatinimų ir bausmių taikymas bei jų įtaka pradinukų elgesiui

doc.dr. A.Palujanskienė

2006

Kemeraitienė Sandra

Pradinių klasių mokinių socialinių kompetencijų ugdymas taikant grupinio darbo metodą

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Kresninkevičienė Daiva

Specialiųjų poreikių mokinių mokymosi motyvacijos skatinimas taikant specialiosios korekcijos strategijas

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Kriščiūnienė Danutė

Veiksniai, lemiantys sutrikusios klausos vaikų integraciją į bendrojo lavinimo mokyklas

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Kvedaravičienė Audronė

Jonavos rajono užusalių pagrindinės mokyklos (5-10 kl.) daugiasluoksnio mokinių intelekto pobūdis ir jo sąsajos su tolimesniais mokymo(-si) planais

dr.A.Griciūtė

2006

Kvedienė Dalytė

Bendrojo lavinimo mokyklos mokinių poreikių tenkinimas papildomo ugdymo veikloje

dr.A.Lapėnienė

2006

Laukaitienė Antanina

Studentų profesinį kryptingumą įtakojančių motyvų kaita ir jų reikšmė karjeros vystymui

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2006

Laurinavičiūtė Kristina

Diferencijuoto mokymo organizavimas pradinėje mokykloje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Lukoševičienė Nijolė

Priešmokyklinio ugdymo modelių poveikis vaiko mokyklinei brandai

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Luomanas Petras

Mokytojų profesinės raidos ir karjeros ypatumai mokyklų tinklo pertvarkos kontekste (Panevėžio miesto situacija)

prof.habil.dr. G.Merkys

2006

Makaveckienė Virginija

Pasiekimų aplanko taikymas mokymo(si) į(si)vertinimui pradžios mokykloje

dr. A.Lapėnienė

2006

Malčiauskienė Asta

Panevėžio miesto pedagogų kvalifikacijos tobulinimas: poreikiai ir prieinamumas

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Marčiulaitienė Raimonda

Dienoraščio naudojimas mokymosi gebėjimų ugdymui kaimo pagrindinėje mokykloje

dr. A.Lapėnienė

2006

Marozienė Rima

Socialinės kompetencijos plėtojimas pradinėje mokykloje

dr. A.Lapėnienė

2006

Martinionienė Jolanta

Moksleivių pasiekimų vertinimas naudojant pratybų sąsiuvinius

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Milišauskienė Rūta

Pedagoginės ir technologinės dimensijų dermė nuotolinio mokymosi kurse

dr. A.Valiuškevičiūtė

2006

Matelionienė Edita

Savarankiško darbo metodų naudojimas bendrojo lavinimo mokykloje

prof.habil.dr.M.Teresevičienė

2006

Navickienė Virginija

Lietuvių kalbos mokomųjų kompiuterinių programų diegimo į ugdymo procesą perspektyva

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Pauliukienė Jūratė

Besimokančios organizacijos bruožų raiška Panevėžio miesto bendrojo lavinimo mokyklose

dr. B.Simonaitienė

2006

Pečkienė Stasė

Mokinių mokymosi krūvį gimnazijos klasėse įtakojantys veiksniai

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Petrauskienė Lina

Mokymosi bendradarbiaujant metodų taikymas vidurinėje mokykloje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Pranckūnienė Eglė

Kompetencijas plėtojančios mokytojų profesinio tobulinimo programos vertinimas

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Raišys Vytautas

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokyklos kaitos procesų sąsajos

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2006

Ramanauskaitė Ingrida

Pedagogų pasirengimas ir galimybės specialiųjų poreikių vaikų integracijai ikimokyklinėse įstaigose

doc.dr. B.Grigaitė

2006

Rėčkuvienė Vida

Ugdymo tęstinumas mokiniams pereinant iš netradicinės į tradicinę mokyklą

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Ribikauskaitė Rasa

Paauglių, turinčių elgesio ir emocinių problemų, adaptacija mokykloje

doc.dr. A.Palujanskienė

2006

Rimvydienė Vilma

Pradinio ugdymo mokytojų ir tėvų bendradarbiavimo organizavimas

doc.dr.N.Večkienė

2006

Rupšienė Jolanta

Vidurinės mokyklos mokytojų projektinę veiklą lemiantys veiksniai

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Sadauskaitė Jurgita

Papildomojo ugdymo stebėsenos modeliavimas bendrojo lavinimo mokykloje

dr. A.Lapėnienė

2006

Samuolienė Dalia

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų profesinės karjeros planavimo patirtis

doc.dr.N.Petlevičiūtė

2006

Siliūnienė Ramutė

Mokymosi strategijų taikymas suaugusiųjų, bendrojo lavinimo įstaigoje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Skrebytė Vilma

Rašytinės kalbos raidos ypatumai ikimokykliniame amžiuje

doc.dr.B.Grigaitė

2006

Slavėnienė Daiva

Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų savęs vertinimas

doc.dr. A.Palujanskienė

2006

Stakienė Rasa

Mokymo(si) paradigmų kaita taikant ikt anglų kalbos pamokose

dr. A.Valiuškevičiūtė

2006

Šalaševičienė Livija

Alkoholio ir narkotinių medžiagų vartojimo prevencija pagrindinėje mokykloje

doc.dr. N.Večkienė

2006

Šerepkienė Aušrinė

Sociolingvistinių kompetencijų plėtotė kalbų pamokose

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Šiupinskienė Neringa

Adaptacijos problemų sprendimas dailinės raiškos priemonėmis penktoje klasėje

dr. A.Lapėnienė

2006

Šarkanienė Rima

Mokytojo kompetencija, organizuojant mokymo(si) procesą bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Šaumanienė Jūratė

Sužadėtinių parengimo santuokos sakramentui programos veiksmingumas Panevėžio vyskupijos šeimos centre

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Šautkulienė Inga

Muzikinės kultūros ugdymo organizavimas darželyje bendradarbiaujant su tėvais

dr. A.Lapėnienė

2006

Tamošiūnienė Danguolė

Mokytojo profesinė kompetencija mokinių pasiekimų vertinimo aspektu

doc.dr. G.Gedvilienė

2006

Taurozienė Rima

"Teigiamo elgesio skatinimo" programos įtaka Panevėžio "Vyturio" vid.mok. ugdymo(si) procesui

prof.habi.dr.M.Teresevičienė

2006

Trinkūnienė Diana

Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas ugdant sutrikusio intelekto vaikus

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Trotienė Angelė

Mokytojo vaidmuo priekabiavimo prevencijoje

doc.dr. L.Sajienė

2006

Vaicekauskienė Audronė

Vidaus audito įgyvendinimo sąnaudos pagrindinėje mokykloje

dr. A.Valiuškevičiūtė

2006

Vildžiūnienė Marina

Pedagogų profesinio tobulinimo programa, laiduojanti perėjimą prie kompetencijomis grįsto ugdymo bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Vilkelienė Dalia

Mokyklos partnerystės su kaimo bendruomene perspektyva švietimo sistemos pertvarkos kontekste

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2006

Vitkienė Genovaitė

Studentų žalingų įpročių prevencijos ypatumai Marijampolės kolegijoje

doc.dr. A.Palujanskienė

2005

Aksinavičienė Asta

Profesinis ugdymas pradinėje mokykloje

doc.dr.G.Linkaitytė

2005

Andriulevičius Jonas

Sceninio bendravimo gebėjimų ugdymas teatro pamokoje

doc.dr.G.Linkaitytė

2005

Bagdonienė Dalia

Ikimokyklinio amžiaus vaikų parengimas mokyklai grupėse, integruojančiose regos sutrikimų turinčius vaikus

doc.dr. B.Grigaitė

2005

Balvočienė Tatjana

Pedagoginės veiklos atnaujinimo perspektyva: dalyvavimo mtp patirtis

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Bieliauskienė Jolanta

Mokytojų proesinės kompetencijos plėtojimo perspektyva: mokymasis iš savo patirties

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Bitinienė Nijolė

Pedagogų novatoriškumą skatinančių veiksnių modeliavimas mokykloje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Charisova Rita

Pedagogų dalyvavimas bendroje veikloje: motyvacijos struktūra ir kryptingumas

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Daniliauskas Vitas

Besimokančios organizacijos raiškos ypatumai Šakių „Varpo“ vidurinėje mokykloje: problemos ir perspektyvos

prof.habil.dr. K.Pukelis

2005

Deikienė Danguolė

Rajono bendrojo lavinimo organizavimo perspektyvos vidaus audito kontekste

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Demjanova Vilija

Pedagogų vykdomo ugdymo individualizavimo raiška reformuojamoje mokykloje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Giniotienė Svetlana

Mokytojo vadybinės kompetencijos plėtotė

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Griniova Danguolė

Mažakomplektės ikimokyklinio ugdymo įstaigos veiklos modeliavimas socialinių pokyčių kontekste

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Gudonavičienė Zita

Pasiekimų vertinimas bendrojo lavinimo mokykloje:portfolio sistema

doc.dr. G.Gedvilienė

2005

Isodaitė Odeta

Priešmokyklinis ugdymas švietimo sistemoje: pedagogų kvalifikacijos kaita

doc.dr. L.Sajienė

2005

Jagelavičienė Vitalija

Mokymasis grupėse formaliojo švietimo centre

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Jakubauskaitė Vaida

Mokymosi mokytis kompetencijos plėtotės perspektyva tęstinėse edukologijos studijose

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Jankauskienė Aušra

Etnokultūrinis ugdymas pradinėje mokykloje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Jarusevičiūtė Rima

Namų darbų vieta pagrindinės mokyklos ugdymo procese

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Juzėnienė Jūratė

Besimokančios kaimo bendruomenės vystymosi prielaidos

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Kadžiulienė Jurgita

Kritinio mąstymo ugdymas pradinėse klasėse

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Laimikienė Rasa

Dėmesio koncentraciją skatinantys veiksniai organizuojant pradinį ugdymą

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Laimikis Elegijus

Vaiko edukacinių poreikių tenkinimo perspektyva šeimyninėje globoje

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Marcinkevičiūtė Inga

Vaikų subrendimo mokyklai įtaka ugdymo individualizavimui I klasėje

doc.dr. B.Grigaitė

2005

Meliauskienė Birutė

Organizacinių pokyčių ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje inicijavimas: mentoriavimo praktika

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Mickevičienė Alina

Tėvų ir mokytojų bendradarbiavimas, skatinant jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleivių mokymąs

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Milinavičienė Virginija

Jaunesniojo amžiaus moksleivių sėkmingą mokymąsi lemiantys veiksniai (pradinių klasių mokytojų požiūris)

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Morozas Viktoras

Mokinių mokymosi motyvacijos ugdymas pedagoginės sąveikos procese

doc.dr. G.Gedvilienė

2005

Mozūraitienė Jūratė

Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito metodikos ir vidurinio ugdymo programos akreditacijos dermė, Marijampolės apskrities patirtis

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Noreikienė Rita

Pradinių klasių moksleivių mokymosi motyvacijos ypatumai

doc.dr. B.Grigaitė

2005

Olšauskienė Joana

Gamtinis ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Pečiulienė Lina

Priešmokyklinio ugdymo grupės modelio kūrimas kaitos sąlygomis

doc.dr. B.Grigaitė

2005

Ramanauskienė Rita

Tėvų įtraukimo į ikimokyklinės įstaigos ugdomąją veiklą perspektyvos

doc.dr. B.Grigaitė

2005

Rudzevičius Edmundas

Šakių „varpo“ vidurinės mokyklos dešimtų klasių moksleivių profesijos rinkimosi poreikiai

prof.habil.dr. K.Pukelis

2005

Skamaročienė Jurgita

Pamokos kaip mokymo formos kokybinis aspektas

doc.dr. G.Gedvilienė

2005

Skurdelienė Ina

Specialiųjų poreikių vaikų ugdymas bendrojo lavinimo pradinėje mokykloje

doc.dr. L.Sajienė

2005

Šimčikienė Regina

Inscenizacijos gebėjimai aktyvinant mokymąsi pradiniame ugdyme

doc.dr. G.Gedvilienė

2005

Tuzovienė Elena

Mokinių nenoro lankyti mokyklą priežastys

dr. A.Griciūtė

2005

Unčiūrienė Romualda

Tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas ikimokyklinėje įstaigoje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2005

Urnikienė Jurgita

Savaiminio mokymosi organizavimo prielaidos mėgėjų teatre

dr. A.Valiuškevičiūtė

2005

Vazgienė Dijana

Savivalda kaip demokratinės gyvensenos mokykloje perspektyva

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Vildžienė Giedrė

Mokyklų tobulinimo programos įtaka Kauno Kazio Griniaus pagrindinės mokyklos mokytojo kompetencijų plėtotei

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Vyšniauskienė Irma

IT perspektyva mokykloje

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Zigmantaitė Jūratė

Jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų verbalinio intelekto raiška

doc.dr. G.Gedvilienė

2005

Žuravliovienė Natalija

Vaiko gebėjimo asocijuoti ugdymas vyresniajame ikimokykliniame amžiuje

doc.dr. B.Grigaitė

2004

Bancevičienė Aleksandra

Moksleivių savivaldos institucija kaip demokratiškumo ugdymo veiksnys

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Baniulienė Ramunė

Mokyklos bendradarbiavimas su socialiniais partneriais kuriant mokyklos kaitos strategiją

doc.dr. N.Večkienė

2004

Brazdžiuvienė Nijolė

Profilinio mokymo ir ikiprofesinio ugdymo sąsajos bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr. G.Gedvilienė

2004

Bubelienė Kristina

Ikimokyklinės institucijos tėvų ir pedagogų bendradarbiavimas ugdant savarankiškus vaikus

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Buinevičiūtė Asta

Europos šalių mokyklų komandos bendradarbiavimas įgyvendinant tarptautinį projektą: Socrates Comenius 1 projekto „turizmas – vanduo – aplinka“ atveju

dr. A.Valiuškevičiūtė

2004

Danytė Evalda

Gydomojo ligonių mokymo programa, kaip medikų andragoginės kompetencijos ugdymo galimybė

doc.dr. G.Linkaitytė

2004

Eimutienė Saulė

Mokymo(si) proceso aktyvinimas -savarankiškumo gebėjimų ugdymo prielaida bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr. G.Gedvilienė

2004

Frišmantienė Asta Aurelija

Paauglių ugdymo krūvio ir mokymosi psichologinės savijautos tarpusavio ryšys

dr. A.Griciūtė

2004

Grigelienė Rita

Namų darbų vieta optimizuojant mokymosi krūvį žemesnėse gimnazijos klasėse

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Kašetienė Audronė

Bendravimo su mokytojais bei bendraklasiais įtaka paauglių mokymosi motyvacijai

dr. A.Griciūtė

2004

Kovalenkina Taisija

Individualiųjų ugdymo programų kūrimas kaip mokyklos veiklos tobulinimo veiksnys

doc.dr. G.Gedvilienė

2004

Kučinskienė Rasina

Muzikinio ugdymo įtaka 6 metų amžiaus vaikų intelektiniam brandumui

dr. I.Žemaitaitytė

2004

Lavrenčiuk Vida

Papildomojo ugdymo institucijos funkcionavimo ypatumai lietuvos neformaliojo švietimo sistemoje

doc.dr. N.Večkienė

2004

Liebuvienė Jūratė

Mokymo(si) tobulinimas vykdant studijų programą „vežimas automobilių transportu“

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Liulienė Margarita

Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas Kauno suaugusiųjų mokymo centre

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2004

Miliuvienė Rasa

Moksleivių pasiekimų bendrojo lavinimo mokykloje vertinimo modeliavimas

doc.dr. G.Gedvilienė

2004

Ruzgienė Daiva

Mokomųjų dalykų subkultūrų integracija į bendrojo lavinimo mokyklos kultūrą

doc.dr. N.Večkienė

2004

Stankevičienė Giedrė

Ugdymo šeimoje ir mokykloje įtaka jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų socialinei kaitai

doc.dr. G.Gedvilienė

2004

Stankevičienė Pranė

Gabių vaikų kūrybinių gebėjimų diagnostika ir lavinimo perspektyvų modeliavimas

doc.dr. G.Linkaitytė

2004

Stravinskienė Jurgita

„Suvokimo žemėlapio“ technikos panaudojimas meno kūrinio interpretacijoje

dr. A.Valiuškevičiūtė

2004

Sutkevičienė Lina

Socialinės aplinkos įtaka paauglių mokymosi motyvacijai

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Trimonienė Elena

Požiūrio į fizinį smurtą kaita – saugios vaiko aplinkos prielaidos

doc.dr. N.Večkienė

2004

Tulienė Rūta

Profesinio konsultavimo būklė Kauno P.Eimučio jaunimo mokykloje

prof.habil.dr. K.Pukelis

2004

Ulčenko Jelena

Paauglių, augančių skirtingoje socialinėje aplinkoje, mokymosi rezultatus lemiantys veiksniai

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Urbelienė Rūta

Edvardo deBono „šešių mintijimo kepuraičių“ panaudojimas moksleiviams modeliuojant drabužį

dr. A.Valiuškevičiūtė

2004

Vilkauskienė Lina

Bendradarbiavimo su tėvais problemos bei galimybės

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

Švietimo studijų centre Edukologijos krypties (programa  Profesinio mokymo vadyba) magistro darbus apgynė:

Metai

Pavardė vardas

Tema

Vadovas

2002

Adomavičienė Rima

Vadovų kvalifikacijos tobulinimo prielaidų kūrimas ikimokyklinėje įstaigoje

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Bucevičiūtė Janina

Nevyriausybinės organizacijos ir jų raida telšiuose

dr.P.Kuprys

2002

Bugenis Povilas

Sveikatai žalingų įpročių prevencijos galimybės mokykloje

doc.habil.dr.M.Teresevičienė

2002

Buliuolienė Laima

Sveikatos ugdymo organizavimo pradinėje mokykloje prielaidos

doc.dr.L.Sajienė

2002

Černiauskienė Lina

Profilinio mokymosi rekonstrukcija

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Dereškevičienė Auksuolė

Užsienio kalbų kaip dalyko vaidmuo mokyklos organizacijos kultūroje

dr.G.Gedvilienė

2002

Dubosaitė Lina

Pradinių klasių mokytojo profesinės kvalifikacijos modelis

doc.dr.L.Sajienė

2002

Gečienė Eugenija

Verslo vadybininko profesinio rengimo standarto vertinimas

prof.habil.dr.R.Laužackas

2002

Gečienė Vilija

Ikimokyklinių įstaigų pedagogų profesiniai poreikiai ir jų tenkinimo

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Gurbininkienė Virginija

Vadovas - vaikų darželio kaitos iniciatorius

doc.habil.dr.M.Teresevičienė

2002

Guščiuvienė Virginija

Specialiųjų poreikių vaikų integracija į bendrojo lavinimo mokyklą: ugdymo programų individualizavimo vadybiniai aspektai

dr.A.Valiuškevičiūtė

2002

Jakinevičienė Loreta

Bendrojo lavinimo mokyklų bendradarbiavimo galimybės regioninio tinklo pertvarkos kontekste

dr.A.Valiuškevičiūtė

2002

Juknevičienė Raimonda

Ugdymo turinio individualizavimo organizacinių prielaidų kūrimas (abilitacijos centro pavyzdžiu)

doc.habil.dr.M.Teresevičienė

2002

Jurėnienė Jūra Sigutė

Pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo programos kūrimas mokyklai

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Kalinauskienė Rima

Ikimokyklinės įstaigos ugdančiojo personalo profesinės kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir galimybės ugdymo menu srityje

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Kleivienė Elena

Bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos vadovo veiklos ypatumai įgyvendinant edukacines naujoves

dr.G.Gedvilienė

2002

Krasauskienė Aušra

Pasiruošimas profiliavimui kaip vadybinė naujovė bendrojo lavinimo mokykloje

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Kulbokienė Regina

Bendradarbiavimo projektuose įtaka ikimokyklinės įstaigos kultūros kaitai

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Levinienė Rasa

Profesinio tobulėjimo prielaidos švietimo organizacijoje

dr.A.Valiuškevičiūtė

2002

Likšienė Antanida

Lavinančio bendruosius gebėjimus ugdymo turinio optimizavimas

doc.habil.dr.M.Teresevičienė

2002

Lisevičienė Nijolė

Tautinių mažumų švietimo poreikių tenkinimas trakų rajone

dr.A.Valiuškevičiūtė

2002

Listopadskienė Stanislava

Personalo kvalifikacijos tobulinimo aspektai ikimokyklinėje įstaigoje vaiko adaptacijos laikotarpiu

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Marozas Saulius

Vaikų autistų ugdymo ypatumai

doc.habil.dr.M.Teresevičienė

2002

Navickaitė Rūta

Personalo verbavimo ir atrankos veiklų įvertinimas lietuvos vidurinėse mokyklose

doc.dr.I.Bakanauskienė

2002

Petkevičienė Ina

Vadovavimo ypatumai besimokančioje ugdymoorganizacijoje

doc.dr.N.Petkevičiūtė

2002

Petrušienė Vilana

Pedagoginio personalo pasirengimas dirbti jaunimo mokykloje

dr.A.Valiuškevičiūtė

2002

Polukordienė Audronė

Personalo, ugdančio sutrikusio intelekto vaikus, pasirengimas spręsti specifines problemas

dr.G.Gedvilienė

2002

Pupeikis Virgilijus

Bendrojo lavinimo mokyklos pedagogų atestacija kaip tobulėjimo motyvacijos veiksnys

doc.dr.N.Petkevičiūtė

2002

Rainienė Birutė

Nevyriausybinių organizacijų įtaka vaikų apsaugai vilniaus mieste

doc.dr.N.Večkienė

2002

Raugienė Anelė

Mokyklos vadovo veikla, formuojant mokyklos įvaizdį bendruomenėje

doc.dr.N.Petkevičiūtė

2002

Serneckas Arūnas

Profilinio mokymo įtaka ikiprofesiniam ugdymui

dr.G.Gedvilienė

2002

Steponavičienė Edita

Vadovavimo stilių įtaka švietimo organizacijų kultūrai

doc.dr.N.Petkevičiūtė

2002

Šinkūnienė Silvinija

Pradinių klasių mokytojų kvalifikacijos įtaka mokinių mokymosi motyvacijai

dr.G.Gedvilienė

2002

Širkienė Neringa

Mokinių savarankiškumo skatinimas mokantis grupėse

doc.habil.dr.M.Teresevičienė

2002

Talalienė Jūratė

Personalo kvalifikacijos įtaka ikimokyklinių organizacijų kaitai

doc.dr.N.Petkevičiūtė

2002

Tamulaitienė Rasa Kazimiera

Besimokančio pedagogo vaidmuo švietimo organizacijos kaitai

dr.A.Valiuškevičiūtė

2002

Urbonavičienė Nomeda

Informacinių technologijų galimybių panaudojimas, gerinant 7-8 klasių moksleivių profesinio informavimo organizavimą pagrindinėje bendrojo lavinimo mokykloje

prof.habil.dr.K.Pukelis

2002

Vaičiuvėnienė Edita

Sveikos gyvensenos įgūdžių lavinimo organizavimas ikimokyklinėje įstaigoje

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Vanagienė Vanda

Mokyklos gebėjimo keistis tendencijų prognozavimas

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Venzbergienė Solveiga

Vadovavimas darželiui - mokyklai, siekiančiai organizacinių pokyčių

dr.G.Gedvilienė

Švietimo studijų centre Edukologijos krypties (programa Švietimo vadyba) magistro darbus apgynė:

2013  2012  2011   2010   2009

 

Metai

Pavardė vardas

Tema

Vadovas

2013

Andriuškevičienė Agnė

Savireguliacinio suaugusiųjų mokymosi sistemos projektavimas

doc. dr. G. Linkaitytė

2013

Baranauskas Renaldas

Lyderystės savybės ir gebėjimai švietimo įstaigų vadovų kompetencijų struktūroje

prof. dr. L. Sajienė

2013

Jodenis Donatas

Sporto organizacijos valdymo ypatumai

doc. dr. G. Linkaitytė

2013

Merkys Linas

Organizacijų nariai–besimokančios organizacijos kūrime

prof. dr.

V. Zuzevičiūtė

2013

Pabrinkienė Loreta

Sistemingo profesinio orientavimo organizavimo prielaidos pagrindinėje mokykloje

dr. A. Lapėnienė

2013

Plaušinienė Eglita

Inovacinės veiklos skatinimo galimybės ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

doc. dr. G. Linkaitytė

2013

Puslienė Kristina

Kūrybingos veiklos skatinimas ikimokyklinio amžiaus vaikų heterogeninėse grupėse

doc. dr. G. Linkaitytė

2013

Sabienė Linita

Pagyvenusių žmonių mokymosi poreikiai ir jų tenkinimo galimybės

dr. A. Šuliakaitė

2013

Slapšienė Oksana

Formalios švietimo organizacijos veiklos strategijos, skatinančios mokinių lankomumą: jaunimo mokyklos atvejis

doc. dr. G. Linkaitytė

2013

Zasčiurinskaitė Idilija

Adaptacijos proceso organizavimas universitetinėse studijose

dr. A. Šuliakaitė

2012

Dručkienė Virginija

Neformaliojo ugdymo (-si) organizavimo galimybės sukarintose mokyklose

 doc. dr. T. Lileikienė

2012

Kosjanenkienė Loreta

Požiūrių į ikimokyklinio ugdymo pedagogų veiklos kokybę įvairovė

dr. D. Bukantaitė

2012

Prialgauskytė Reda

Savireguliacinis mokymasis rengiant magistro baigiamąjį darbą

dr. A. Šuliakaitė

2012

Puskunigienė Jolita

Jaunųjų pedagogų adaptavimo sistema mokykloje

dr. A. Šuliakaitė

2012

Stankevičienė Liuba

Mokytojo meistriškumo kriterijai ir jų raiška profesinėje veikloje

 dr. A. Lapėnienė

2012

Tamošiūnaitė Eglė

Pedagogų ir šeimos bendradarbiavimo prielaidos smurto tarp mokinių prevencijoje

 doc. dr. T.Lileikienė

2012

Vievesytė Edita

Ugdomosios veiklos organizavimas kūrybiškai plėtojant vaikų intelektinius gebėjimus ikimokyklinėje įstaigoje

 dr. A. Lapėnienė

2011

 Aleščikienė Jolanta

 Bendrojo lavinimo ir profesinio rengimo dalykų integracija ugdymo procese 

 dr. L. Kaminskienė

2011

Baranauskaitė Agnė

Bedarbystės mažinimo galimybės darbo biržoje 

doc. dr. G.Linkaitytė

2011

Biskienė Loreta

Ikimokyklinės ugdymo institucijos bendruomenės telkimo projektas 

 dr. D.Bukantaitė

2011

Briedienė Alma

 Profesinio orientavimo paslaugų poreikis renkantis darbininkišką profesiją 

doc. dr.E. Stasiūnaitienė

2011

Čekanavičiūtė Kristina

Mokinių su negalia integracijos strategijos gairės bendrojo lavinimo mokykloje 

 doc. dr. T.Lileikienė

2011

Černajūtė Irma

Besimokančios organizacijos kūrimo perspektyva ikimokyklinėje įstaigoje 

 doc.dr. T. Lileikienė

2011

Daunys Viktoras

Kauno neformaliojo vaikų ugdymo sukarintų įstaigų veiklų efektyvumas pozityviems paauglių elgesio pokyčiams 

 doc. dr. V. Rakutis

2011

Deveikytė Jurga

Mokymo mokytis iš patirties perspektyva gimnazijoje 

 doc. dr. G. Linkaitytė

2011

Gineikaitė Ina

 Suaugusiųjų švietėjo kompetencijų raiška organizuojant personalo kvalifikacijos tobulinimą organizacijoje 

doc. dr. G. Linkaitytė

2011

Grybauskienė Inga

Mokyklos aplinkos veiksnių ir mokinių įsitraukimo į mokyklą sąsajos

doc. dr. G. Linkaitytė

2011

Kavaliauskienė Sandra

Pradinių klasių mokinių pasiekimų vertinimas

 dr. I. Savickienė

2011

Kavolynaitė Erika

Mokytojų ir mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos plėtotės galimybės taikant R.Feuerstein kognityvinio žemėlapio techniką 

dr. A. Lapėnienė

2011

 Kybartas Mantas

Galios santykių raiška sociopedagoginėje praktikoje 

 dr. I. Mikutavičienė

2011

Kvėdėrienė Rasa

  Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogų ir tėvų bendradarbiavimo ypatumai 

 dr. I. Mikutavičienė

2011

Laužaitienė Lina

Atsakomybės didinimo galimybės mokyklos bendruomenėje 

doc. dr. T. Lileikienė

2011

Lukošaitienė Asta

Socialinio pedagogo veikla ieškant ugdymo problemų sprendimo galimybių mokykloje 

 doc. dr. T. Lileikienė

2011

 Marozas Vitas

Ištęstinių universitetinių studijų organizavimas atsižvelgiant į suaugusiųjų studijavimo poreikius 

dr. I. Savickienė

2011

 Pranskevičienė Daiva

 Profesijos statuso sampratos kaita renkantis mokytojo profesiją

dr. O. Norkutė

2011

 Stasytienė Gitana

 Mokymosi nesėkmę patyrusių paauglių ugdymo(si) prielaidos Jaunimo mokykloje 

dr. V. Staskevičienė

2011

Streleckienė Renata

 Socialinio teisingumo užtikrinimas neformaliajame suaugusiųjų švietime vadybinėmis priemonėmis 

dr. L. Žilinskaitė

2011

 Šatienė Vaida

Mokyklos vadovo lyderystės vertinimo galimybės: kiekybinių tyrimo metodų taikymo atvejis

dr. D. Žvirdauskas

 

2011

Šlikienė Indrė

Mokymosi pasiekimų į(si)vertinimo galimybės profesinio rengimo centre: atvejo analizė

 dr. A. Lapėnienė 

 

2011

Šukytė Grita

 Sistemingo mokinių karjeros planavimo gebėjimų ugdymo prielaidos gimnazijoje

doc. dr. E. Stasiūnaitienė

2011

UrbonasTomas

 Mokyklos tapimo besimokančia organizacija prielaidos

 doc. dr. G.Linkaitytė

2011

Urniežienė RIta

 Meno mokyklos veikla, skatinant sociokultūrinius pokyčius miestelio bendruomenėje

 dr. A. Lapėnienė

2011

Vaišutienė Diana

Pagrindinės mokyklos veiklos kaita dalyvaujant Besimokančių mokyklų tinklų (BMT) projekte

doc. dr. G.Linkaitytė

2011

Vanagaitė Laima

Dorinio ugdymo programų individualizavimas rengiant mokinius lyderystei ir tarnystei

prof. dr. E.Danilevičius

2011

Varanavičienė Milda

Vertinimo įtaka mokinių mokymosi motyvacijai bendrojo lavinimo mokyklose

dr. O. Norkutė

2011

Vasiliūtė Akvilė

Pedagogų profesinio tobulėjimo poreikiai Kėdainių profesinio rengimo centre

doc. dr. E. Stasiūnaitienė

2011

Vitaitė - Kazlauskienė Laura

Inkliuzinio ugdymo/si galimybių kūrimas bendrojo lavinimo mokykloje

dr. A. Lapėnienė

2011

Žilovienė Elena

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas pereinant prie kompetencijomis grįsto ugdymo profesinėje mokykloje

doc. dr. G.Linkaitytė

2011

Žukauskas Eugenijus

Edukacinė ir vadybinė streso prevencija bei jo įveika profesinėje mokykloje

dr. L. Kaminskienė

2010

Ališauskienė Audronė

Komandinio darbo ypatumai formuojant vaikų su regos sutrikimais sąvokas ir vaizdinius

 

dr. A. Lapėnienė

2010

Gražulienė Laimutė

Klasės auklėtojo ir šeimos bendradarbiavimo vaidmuo smurto tarp mokinių prevencijoje

doc. dr. T.Lileikienė

2010

Grišonienė Raminta

Palangos miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų profesinės kompetencijos ir jų įsivertinimas

doc. dr. V.Tūtlys

2010

Gudaitienė Vaida

Paramos formos pradedančiajam pedagogui adaptuojantis mokykloje

dr. A. Lapėnienė

2010

Kaminskienė Ramunė

Bendrojo lavinimo mokyklos perspektyva plėtojant neformalųjį ugdymą

doc. dr. G.Linkaitytė

2010

Lyliškienė Audronė

Istorijos ir geografijos dalykų modifikuotų ir adaptuotų mokymo programų privalumai ir trūkumai

doc. dr. E. Stasiūnaitienė

2010

Lukoševičienė Lina

Didaktinės kompetencijos raiška keičiantis mokymo paradigmoms praktinėje mokytojo veikloje

doc. dr. E. Stasiūnaitienė

2010

Pavilonienė Diana

Specialiųjų pedagogų profesinių kompetencijų tobulinimo poreikis

doc. dr. E. Stasiūnaitienė

2010

Pranckevičienė Valentina

Inkliuzinio ugdymo organizavimas taikant žaidimo terapijos metodą priešmokyklinio ugdymo grupėje

dr. A. Lapėnienė

2010

Šeškevičienė Jūratė

Mentoriavimo aspektai , teikiant pagalbą padėjusiam dirbti mokytojui bendrojo lavinimo nokykloje

dr. O. Norkutė

2010

Ulinskaitė Asta

Suaugusiųjų mokymosi galimybės dalyvaujant mėgėjų choro veikloje

doc. dr. G. Linkaitytė

2010

Zamalienė Audronė

Olweus patyčių prevencijos programos įgyvendinimo svarba Kauno m. „X“ vidurinėje mokykloje

doc. dr. T.Lileikienė

2009

Aleškevičius Jonas

Gimnazijos pasirengimas tapti besimokančia organizacija

dr. D. Bukantaitė

2009

Batutienė Ramunė

Mokymą(si) skatinantys veiksniai jaunimo mokykloje

dr. A. Lapėnienė

2009

Čėsaitienė Genovaitė

Ikimokyklinės įstaigos sąveikos su šeima stiprinimas ugdant vaikų komunikavimo kompetenciją

doc. dr. G. Linkaitytė

2009

Janulaitytė Jolanta

Neformaliojo ugdymo organizavimo tobulinimas gimnazijoje siekiant patenkinti mokinių poreikius

dr. L. Žilinskaitė

2009

Krampienė Raselė

Dorinio ugdymo organizavimas pradinėse klasėse

dr. A. Allan

2009

Krasnickienė Daiva

Tautinio ugdymo perspektyva ikimokykliniame ugdyme

dr. R. Matlašaitienė

2009

Linkonaitė Kristina

Mokymosi mokytis kompetencijos vertinimo/įsivertinimo metodika: jos kūrimas bei praktinis patikrinimas

dr. A. Allan

2009

Liūtienė Jolita

Aktyvaus mokymosi metodų taikymo veiksmingumas rengiant pedagogus

doc. dr. G. Linkaitytė

2009

Marcinonienė Rūta

Muzikos mokyklos veiklos organizavimas tenkinant besimokančiųjų poreikius

dr. A. Lapėnienė

2009

Orinienė Gita

Ikimokyklinio amžiaus vaikų etnokultūrinio ugdymo galimybės

dr. R. Matlašaitienė

2009

Šiuikienė Laimutė

Bendrojo lavinimo mokyklos mokinių poreikių tenkinimas neformalaus ugdymo būdu

doc. dr. G. Linkaitytė

2009

Šmitienė Ilona

Mokytojų specialiosios pedagoginės kompetencijos plėtotės galimybės mokykloje

dr. A. Lapėnienė

2009

Varnagirytė Evelina

Neformalaus ugdymo organizavimo ypatumai gimnazijoje: metodinių principų raiška

dr. L. Žilinskaitė

2009

Vekeriotienė Inga

Patyčių tarp mokinių prevencijos galimybės pradinėje mokykloje

dr. T. Lileikienė

Švietimo studijų centre Edukologijos krypties (specializacija - andragogika) magistro darbus apgynė:

2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000

Metai

Pavardė, vardas

Tema

Vadovas

2006

Čekienė Elena

Valstybinės kalbos mokymosi ypatumai rusakalbėje aplinkoje

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Greičiutė Roma

Neformalus suaugusių švietimas Kaišiadoryse: poreikiai, galimybės ir kliūtys

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Lingevičienė Ilona

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų profesinis tobulėjimas nuolatinio mokymosi kontekste

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Marcelionytė Rita

Suaugusiųjų mokymas/is Lietuvos skautijos veikloje

doc.dr. A.Valiuškevičiūtė

2006

Petrauskienė Ijola

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo plėtros kryptys Kauno rajone

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2006

Ragelienė Danutė

Bibliotekos švietėjiška veikla mokymosi visą gyvenimą kontekste

doc.dr. G.Linkaitytė

2006

Stanaitis Linas

Ugdytojo ekologinio sąmoningumo įtaka bendruomenės ugdymui

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Juraškienė Milena

Suaugusiųjų formaliosios studijos: poreikiai, prieinamumas

doc.dr. G.Gedvilienė

 

2005

Kiliotaitienė Rasa

Suaugusiųjų socialinių gebėjimų tobulinimas mokantis grupėse

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

 

2005

Slaninienė Dalia

Refleksyvus suaugusiųjų mokymasis taikant kūrybinį de Bono šešių kepurėlių mąstymo metodą

dr. A.Valiuškevičiūtė

2005

Šadreikaitė Aušra Ūla

Suaugusiųjų mokymosi perspektyvos dalyvaujant mėgėjų chore

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Žilinskienė Irma

Profesinės veiklos atnaujinimo perspektyvos ikimokyklinio ugdymo įstaigoje

doc.dr. G.Linkaitytė

2005

Račkauskienė Vilma

Besimokančiųjų anglų kalbos dalyko gebėjimai standartizavimo požiūriu

doc.dr. N.Mačianskienė

2005

Sabaliauskienė Živilė

Suaugusiųjų mokymosi prieinamumas Jurbarko rajone

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Adomaitytė Nelda Aušrelė

Pedagogo kompetencijos ir jų raiška švietimo organizacijose ugdančiose globos namų auklėtinius

doc.dr. N.Večkienė

2004

Budrikienė Vilma

Mokymosi sąlygų kūrimas tėvams ir pedagogams ugdantiems ikimokyklinio amžiaus specialiųjų poreikių vaiką

doc.dr. G.Linkaitytė

2004

Buivytė Skaistė

Mokymo programos vertinimas neformaliojo švietimo institucijoje

doc.dr. G.Linkaitytė

2004

Danauskienė Inga Erika

Komandinio darbo perspektyvų kūrimas ikimokyklinėje įstaigoje integruojančioje  specialiųjų poreikių vaikus

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2004

Didzinskienė Danutė

Bedarbių  rengimasis profesinės karjeros planavimui

doc.dr. N.Večkienė

2004

Leskauskaitė Asta

Anglų kalbos mokymosi strategijų naudojimo įtaka suaugusiųjų mokymosi efektyvumui

doc.dr. G.Linkaitytė

2004

Mikalajūnienė Jolanta

Mokyklos pasirengimas socioedukaciniam darbui su šeima

doc.dr. N.Večkienė

2004

Petkevičienė Birutė

Profesinės karjeros prielaidos pedagogams, tobulinantiems kvalifikaciją

doc.dr. G.Linkaitytė

2004

Rinkūnienė Edita

Darbuotojų karjeros perspektyvos organizacijoje

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2004

Stankutė Birutė

Organizacijos, teikiančios stacionarias socialines paslaugas, kaitos modeliavimas

doc.dr. N.Večkienė

2004

Ubartaitė Vingienė Dalina

Kritinio mąstymo ugdymo prielaidos ir galimybės formaliajame suaugusiųjų švietime

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Vasiliauskienė Rita

Botanikos sodo edukacinės veiklos perspektyvos

prof.habil.dr. M.Teresevičienė

2004

Vizgaitis Gintautas

Informacinio raštingumo įgūdžių ugdymo vaidmuo reintegracijai į darbo rinką

doc.dr. G.Linkaitytė

2004

Žemonienė Dalia

Ikimokyklinio ugdymo įstaigos organizacijos kultūros modeliavimas

doc.dr. N.Petkevičiūtė

2003

Bendaravičiūtė Genutė

Specifiniai kvalifikacijos tobulinimo poreikiai ir jų tenkinimo galimybės švietimo organizacijose, dirbančiose su integruotais specialiųjų poreikių vaikais

dr.L.Sajienė

2003

Bulavienė Bernadeta

Aplinkybių įtaka pedagogų bendradarbiavimui grupėje

doc.habil.dr. M.Teresevičienė

2003

Černeckienė Janutė

Suaugusiųjų gebėjimo dirbti mažose grupėse ugdymas

dr.G.Gedvilienė

2003

Didjurgienė Sigita

Mokymasis - daugiavaikių moterų visuomeninio statuso keitimo būdas

doc.habil.dr. M.Teresevičienė

2003

Gomolickaitė-Grudzinskaitė Lidija

Bibliotekos vaidmuo kuriant suaugusiųjų mokymosi galimybes

dr.I.Žemaitaitytė

2003

Laucevičienė Lili

Dramos mokytojo profesinės kompetencijos: samprata ir įgijimo galimybės

doc.dr.G.Linkaitytė

2003

Ožekauskienė Jurgita

Ikimokyklinės įstaigos personalo tobulinimo įtaka bendruomenės kūrimui

doc.habil.dr. M.Teresevičienė

2003

Palevičienė Valentina

Mokytojo veiklos kaita švietimo reformos kontekste

 

2003

Petkevičiūtė Raimonda

Besimokančių suaugusiųjų mokymosi centre požiūris į karjerą

dr.G.Gedvilienė

2003

Turovaitė Kairienė Jolita

Neformalaus mokymo turinys moterų NVO

dr.I.Žemaitaitytė

2003

Vizmanaitė Danutė

Pedagogų perkvalifikavimo poreikiai ir galimybės trakų rajone

dr.A.Valiuškevičiūtė

2003

Mecajeva Liudmila

Lyčių lygiateisiškumo problemos sprendimo galimybės šiuolaikinės moters gyvenime nuolatinio mokymosi aspektu

doc.habil.dr. M.Teresevičienė

2003

Jazerskienė Rasa

Kūrybiškumo raiškos galimybės švietimo organizacijoje

dr.A.Valiuškevičiūtė

2002

Butkevičienė Liudmila

Žmogiškųjų poreikių vaidmuo bendruomenių kūrimosi procese

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Daukšytė Jovita

Socialinių įgūdžių lavinimo praktika

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Leistrumienė Sigita

Projektų metodo įtaka ikimokyklinio ugdymo pedagogų kvalifikacijos kėlimui

doc.dr.G.Linkaitytė

2002

Malinauskienė Daiva

Suaugusiųjų motyvacija mokytis užsienio kalbų neformaliojo švietimo institucijoje

doc.habil.dr. M.Teresevičienė

2001

Apanavičienė Meilė

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tenkinimo mokykloje perspektyvos

doc.dr.G.Linkaitytė

2001

Bakutis Alvydas

Skirtingų dalykų mokytojų nuostatų į sveiką gyvenseną ypatumai

dr.E.Puišienė

2001

Bujanauskas Vytas

Švietimo įtaka pagyvenusių žmonių gyvenimo kokybei globos namuose

doc.dr.G.Linkaitytė

2001

Gelžinienė Jolanta

Pedagogų profesinės kvalifikacijos tobulinimąsi įtakojantys veiksniai

doc.dr.G.Linkaitytė

2001

Jurkevičius Gintaras

Nuoseklaus ir modulinio mokymo integracija, rengiant suaugusiuosius brandos egzaminams suaugusiųjų mokymosi centruose

dr.E.Normantas

2001

Kudarienė Loreta

Šeimos, turinčios žmogų su regėjimo negalia, ypatumai

dr.D.Kuzmickaitė

2001

Kuncaitienė Albina

Pedagogų profesinės kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikių tenkinimas mokytojų švietimo centruose

doc.dr.G.Linkaitytė

2001

Pranka Irmantas

Besimokančios organizacijos kūrimasis paslaugas teikiančiose organizacijose

doc.dr.G.Linkaitytė

2001

Šimukauskienė Dalė

Vienatvės problemų sprendimas Prienų senelių globos namuose

doc.dr.N.Večkienė

2001

Vilimienė Romualda

Teigiamo savęs vertinimo ugdymas suaugusiųjų auditorijoje

doc.dr.M.Teresevičienė

2001

Lazauskas Vitas

Proto negalės jaunuolių gebėjimų orientuotis laike ir erdvėje ypatumai

dr.V.Rimkevičienė

2000

Andrulevičienė Lina

Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo išteklių paieška Alytaus rajone

doc.dr.G.Linkaitytė

2000

Bigaila Vytautas

Užribio lietuvių mokyklos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ypatumai

doc.dr.M.Teresevičienė

2000

Juozapavičiūtė Vilma

Distancinis mokymas(is) - kaip savarankiško pedagoginės kvalifikacijos tobulinimo galimybė

doc.dr.G.Linkaitytė

2000

Kimso Natalja

Besimokančios organizacijos kūrimasis suaugusiųjų mokymo centre

dr.E.Normantas

2000

Koncevičienė Roma

Suaugusiųjų mokymo centrų veiklos efektyvumas, rengiant žmogų darbo rinkai

doc.dr.G.Linkaitytė

2000

Lengvinienė Silva

Didžiųjų miestų darbo rinkos mokymo centrų veiklos efektyvumo analizė

doc.dr.N.Večkienė

2000

Nesterovienė Aušra

Ekologinio švietimo įtaka aplinkosauginių problemų sprendimams (Kėdainių raj. ir Torūnės vaivadijos (Lenkija) pavyzdžiu)

doc.dr.M.Teresevičienė

2000

Pilipavičienė Rimutė

Studijų kaimelis. Kaimiškosios bendruomenės gyvenimo kokybės idėja. Profesiologinis aspektas

prof.habil.dr.R.Laužackas

2000

Sabaliauskienė Irena

Jaunimo politikos regione kūrimas kaip suaugusiųjų mokymosi integruotis į demokratinę visuomenę galimybė

doc.dr.G.Linkaitytė

2000

Skorupskienė Virginija

Montesorinės ugdymo teorijos galimybės gerinant mokytojų profesinės veiklos efektyvumą

prof.habil.dr.K.Pukelis

2000

Stommienė Virginija

Žmonių su fizine negalia integravimo į nuolatinio ugdymosi procesą ypatumai

dr.A.Valantinas

2000

Bugerytė Aurelija

Demokratinio moterų švietimo padėtis kaune

dr.P.Kuprys

2000

Domarkienė Daliuta

Mokytojų profesinės kompetencijos ugdymo DM būdu poreikiai ir galimybės

doc.dr.G.Linkaitytė

2000

Jankauskienė Daiva

Mokytojų švietimo centrai kaip nuolatinio mokymosi prielaida

doc.dr.G.Linkaitytė

2000

Krinickienė Irena

Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas taikant informacines technologijas

doc.dr.A.Balčytienė

2000

Kriukienė Skaidra

Edukologiniai - vadybiniai mokyklos savivaldos pagrindai

doc.dr.G.Linkaitytė

2000

Lukošūnienė Vilija

Tarptautinio bendradarbiavimo poveikis suaugusiųjų švietimo plėtrai Lietuvoje (LSŠA patirtis)

prof.V.Dienys

2000

Milinavičienė Audra

Andragoginės kvalifikacijos tobulinimo(si) poreikis suaugusiųjų mokymo centruose

dr.E.Normantas

2000

Ramonienė Margarita

Suaugusiųjų ugdymo(si) daile prielaidos ir tendencijos

doc.dr.G.Linkaitytė

2000

Rimkuvienė Sidona

Mokymosi grupėse metodų paskirtis (formaliojo suaugusiųjų švietimo aspektas)

doc.dr.M.Teresevičienė

2000

Sveikatienė Virginija

Suaugusiųjų mokymosi motyvacija ir poreikių tenkinimas (formaliojo suaugusiųjų švietimo aspektu)

doc.dr.M.Teresevičienė

2000

Žilinskienė Laima

Jaunų mokytojų tęstinio mokymosi poreikiai

doc.dr.N.Petkevičiūtė

Daugiau straipsnių...